Kontakt

Fri sikt - klipp häcken

För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att förbättra sikt och framkomlighet. Det kan du göra genom skötsel av träd, buskar och häckar. Det blir även lättare att underhålla gator.

Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna. Alla fastighetsägare uppmanas att klippa träd, buskar och häckar enligt figurerna nedan. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det medföra att du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §: "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande besvär för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Frisiktstriangel för hörntomt

För dig som har en hörntomt

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten. Det gäller också dig som har tomt mot en gång- och cykelväg.

Frisiktstriangel utfart

För dig som har utfart från tomten på gatan

För dig som har tomtutfart rekommenderar vi en frisiktstriangel på 2,5 meter.

Det är viktigt att smyga ut med bilen eller cykeln från din utfart. Det är du som kör ut från tomten som är ansvarig om det skulle hända en olycka. Ta det försiktigt!

 

Överhängande grenar

Övergång och cykelbana

Vid övergångsställ och cykelbanor måste träd, buskar och häckar tas bort upp till 3,2 meter över gatuplanet. För att undvika olyckor med fotgängare och cyklister måste det vara fri sikt vid garorna och inga vägmärken får döljas. Detta underlättar även renhållning och snöröjning av gator.

På körbanorna måste den fria höjden vara 4,6 meter över gatuplanet.

Ut och mät - och klipp!

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad