Kontakt

Kulturmiljö

När du ska bygga om en värdefull byggnad eller bygga inom en kulturmiljö måste arbetet ske försiktigt, så att inte kulturella värden förstörs.

Är du osäker på om du bor i en kulturmiljö kan du kontakta vår byggnadsinspektör, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vi hjälper dig att få svar på frågan och ger rådgivning inför det fortsatta byggandet. Det kan till exempel krävas att en antikvariskt sakkunnig ska följa ditt arbete och ändringar ska utföras så att byggnadens karaktärsdrag behålls och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad