Kontakt

Tillbyggnad

Guide för dig som ska bygga om eller till ett bostadshus.

Här nedanför följer en generaliserad process över hur din ansökan går till. Specifika handlingar och handläggningstider påverkas av vad-, vart- och hur du ska bygga.

För att vara säker på vad som krävs för din ansökan, kontakta vår byggnadsinspektör enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

1. Ta fram kartunderlag

När du ska söka om bygglov för en tillbyggnad behöver du rita in din tillbyggnad på en situationsplan. Du kan antingen ordna ett kartunderlag själv, vända dig till olika aktörer på marknaden eller beställa ett av Ovanåkers kommun.

Om du väljer att beställa kartunderlag från Ovanåkers kommun kan du göra det här:

2. Anlita en kontrollansvarig

Kontrollansvarig kan krävas, en handläggare hör i så fall av sig till dig.

3. Fyll i e-tjänsten

Börja med att fylla i e-tjänsten. Fyll i samtliga uppgifter för snabbare handläggning.
Samtliga lagfarna ägare ska signera ansökan.

4. Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

Anmäl kontrollansvarig

Om ditt ärende kräver en kontrollansvarig (se steg 2) måste du anmäla vem du har anlitat. Det gör du i E-tjänst - Ansökan om bygglov. Länk till annan webbplats.

Förslag till kontrollplan

Om du anlitat en kontrollansvarig hjälper den dig att ta fram en anpassad kontrollplan. I annat fall är det byggherrens ansvar.

Ritningar

Alla ritningar ska redovisas på papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

Det kan även bli aktuellt med en detaljritning. Detta gäller områden där utformningen är särskilt viktig (t.ex. vid kulturhistoriskt värdefulla miljöer). Du kommer i sådana fall att bli kontaktad av din handläggare.

5. Skicka in ansökan och handlingar

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som är din handläggare.

Om kompletteringar behövs kommer din handläggare att höra av sig till

6. Ansökan handläggs

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickas remisser till berörda grannar.

7. Bygglovsbeslut och startbesked

Ett beviljat bygglov innebär att Ovanåkers kommun godkänner det du vill göra. Men du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked.

  • Vid enkla ärenden kommer startbeskedet samtidigt som lovbeslutet.
  • Vid större ärenden får du startbeskedet efter ett tekniskt samråd med handläggaren.

Information om vad som gäller i ditt ärende hittar du i ditt lovbeslut.

Det är viktigt att veta att beslutet inte har vunnit laga kraft förrän fyra veckor efter bygglovsbeslutet har tagits. Detta gäller även om du har fått startbeskedet. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidning. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft.

8. Tekniskt samråd

Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskuterar arbetets planering och organisation och behov av arbetsplatsbesök.

Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig, om det trots allt inte behövs talar en handläggare om det för dig.

9. När du byggt färdigt

När du har byggt klart ska du anmäla det till Miljö- och byggförvaltningen och intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.

I ditt startbesked står det också om du behöver ett slutsamråd. Behövs det kontaktar du din byggnadsinspektör när du byggt klart för att boka ett möte vid tillbyggnaden tillsammans med kontrollansvarig och övriga som kan bedömas som lämpliga att vara med.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Ser allt bra ut får du därefter ditt slutbesked.

Slutbeskedet innebär att Miljö- och byggförvaltningen inte har haft något att anmärka på samt att du får börja använda tillbyggnaden.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad