Kontakt

Kartor

Tomtkartor och nybyggnadskartor ger dig en översikt över din fastighet och används som underlag när du gör en situationsplan till din bygglovsansökan.

Situationsplan

När du ska söka bygglov behöver du oftast en situationsplan. En situationsplan är en karta över den fastighet du ska söka bygglov för, gärna i skala 1:1000 eller 1:500. På din situationsplan ska du rita in din tänkta byggnation skalenligt.

För att få tag på en situationsplan kan du hämta en karta själv från Lantmäteriets karttjänst "Min karta". På dessa kartor syns vägar, byggnader och fastighetsgränser. Du kan i deras tjänst skriva ut en PDF i lämplig skala över din fastighet.

Du kan också beställa en tomtkarta från oss. Innehållet skiljer sig inte åt från Lantmäteriets karta.

Tomtkarta

En tomtkarta är en översiktlig karta över hela eller delar av din fastighet. Kartan består av ett utdrag ur fastighetskartan och innehåller fastighetsgränser, byggnader och viss ledningsinformation. Kartan levereras i skala 1:1000 eller 1:500 beroende på vad som är lämpligt för just din fastighet.

Du kan ofta använda en tomtkarta som underlag för situationsplanen i din bygglovsansökan/anmälan.

Vid beställning av en tomtkarta utförs som regel inget fältarbete och därför kan korrekthet och fullständighet inte garanteras. Fastighetsgränserna i kartan är inte exakt redovisade och kartan har ingen rättsverkan.

Kartan kan levereras via post (som papperskarta, vilket innebär att en kopieringsavgift tas ut) eller i PDF-format via e-post.


Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta hjälper dig att se var du kan placera dina byggnader på fastigheten. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, höjder, planinformation och ledningar.

Den färdiga nybyggnadskartan använder du som underlag när du gör en situationsplan till din bygglovsansökan.

Ärendets gång

Beställning

Utredning

När beställningen har kommit in till kommunen börjar en tjänsteperson utreda vilken typ av karta som behövs: en nybyggnadskarta eller en enkel nybyggnadskarta.

Om en detaljplan finns över fastigheten läggs den in i kartan. En detaljplan är ett dokument som styr mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt område. I detaljplanen Länk till annan webbplats. avgörs vad som får byggas och vad som får göras på olika fastigheter.

Nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, planinformation och ledningar. Nybyggnadskartan används vid nybyggnationer inom detaljplanelagt område. Kontroll på plats och inmätningar utförs alltid när en nybyggnadskarta inom primärkartområde beställs. Anslutning av VA sker i samråd med Helsinge vatten.

Enkel nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, vatten och avlopp, fjärrvärme, ADB (bredband). Kontroll på plats och inmätningar av byggnader utförs alltid när en enkel nybyggnadskarta inom primärkartområde beställs. Enkel nybyggnadskarta används vid nybyggnad utanför detaljplanelagt område, tillbyggnad, komplementbyggnad, ombyggnad och ändrad användning.

Fältarbete

Kontroll på plats och kompletterande inmätningar utförs alltid när en nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta beställs och ligger inom primärkarteområde*.

* Primärkartan är kommunens baskarta med hög noggrannhet och detaljerad information om bland annat byggnader och vägkanter.

Kartframställning och leverans

När all information har samlats in och sammanställts kan en nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta skapas och levereras till dig med brev eller e-post.

Leveranstid

Leveranstiden för en enkel nybyggnadskarta är två veckor och fyra veckor för en nybyggnadskarta, efter att ansökan kommit in till kommunen. Under semesterperioden kan handläggningsprocessen ta längre tid.

Kartan kan levereras som vanlig papperskarta eller digitalkarta (PDF-format eller DWG-format).

Prisexempel enligt 2024 års taxa

Prisexempel enligt 2024 års taxa. Priserna räknas upp varje år.

Karta

Pris

Tomtkarta

Kostnadsfri

Enkel nybyggnadskarta inom Primärkartområde
För nybyggnad utanför detaljplanelagt område, tillbyggnad,
komplementbyggnad, ombyggnad och ändrad användning.
Gäller normal villatomt.

1 375 kr


Nybyggnadskarta < 1 999 m²
För nybyggnad inom detaljplanelagt område. 

6 876 kr

Nybyggnadskarta 2 000 - 4 999 m²

För nybyggnad inom detaljplanelagt område.

11 460 kr

Nybyggnadskarta 5 000 - 9 999 m²

För nybyggnad inom detaljplanelagt område.

16 044 kr


Kontakt

Karttekniker

Frida Jonsson
0271-570 38
frida.Jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad