Kontakt

Självkänsla och identitet

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Om du har bra självkänsla, vet du att du är värdefull bara genom att vara. Det har inte att göra med om du är bra eller dålig på olika saker. Känslan av att du är okej går att träna upp.

Självkänslan betyder mycket för hur du mår. En stabil självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker.

Om du har det jobbigt med självkänslan kan det leda till att du låter bli att göra sånt som du egentligen vill. I stället kanske du gör saker som du inte har lust med, eller gör saker bara för att andra vill det.

Själv­käns­la är det vär­de vi sät­ter på oss själ­va. Barn och ung­do­mar med god självkäns­la vär­de­rar sig själ­va högt. En god själv­käns­la är vetska­pen om att du är älsk­värd, vik­tig, dug­lig och unik. Stu­di­er har vi­sat att barn som ti­digt upp­fat­tar sig själva som bra of­ta­re väx­er upp med en star­ka­re tro på sig själ­va. De har mind­re behov av be­kräf­tel­se av and­ra för att må bra och är bätt­re på att han­te­ra grupp­tryck. Då­lig själv­käns­la är ett av de sym­tom som in­går i de­pres­sion. Barn och ung­do­mar med då­lig själv­käns­la kan be­hö­va hjälp med att ifrå­ga­sät­ta sin ne­ga­ti­va själv­bild. Kanske be­hö­ver de träf­fa en psy­ko­log el­ler an­nan pro­fes­sio­nell per­son för att i lugn och ro gå ige­nom de hän­del­ser som ut­lö­ser de­ras käns­lor av ned­stämd­het och vär­de­lös­het.

Ett barn med god själv­käns­la kan:

 • lätt hitta nya vänner
 • ta ansvar
 • vara stolt över sina prestationer
 • kontrollera sitt humör
 • vara kreativ
 • ta på sig nya uppgifter och utmaningar
 • hantera både positiva och negativa känslor
 • hjälpa andra utan egen vinning

Ett barn med då­lig själv­käns­la kom­mer att:

 • undvika att prova nya saker
 • skylla på andra för sina egna misslyckanden
 • vara lättpåverkat av andra
 • vara sämre på att utveckla sina talanger och begåvningar
 • ha svårt för att hantera normal frustration
 • säga saker som exempelvis: ”jag kommer att misslyckas” eller ”jag vet att jag inte kan”

Käl­la: barntotal.​se

Hit kan du vända dig

Du kan ta kontakt med Barn- och familjehälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Elevhälsan eller till ung­domsmot­tag­ning­en för att få stöd och hjälp.

Bläddra bland problemställningar

Den egna hälsan

Hem och familj

I skolan

Kompisar och relationer

På nätet

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Ungdomsmottagningen

Tfn 0278-385 55
Telefontid:
Måndag-fredag kl. 8-9
Måndag-torsdag kl. 13-14

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Senast uppdaterad