En stor fors i skogen.

Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar i gemensamt projekt!

Följ det som händer i det gemensamma projektet för hållbar utveckling av Hälsinglands två Unesco-utnämningar; Världsarvet Hälsingegårdar och Biosfärområde Voxnadalen.

Gemensam platsutveckling av Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar

Nu har vi startat upp ett gemensamt projekt för hållbar utveckling av Hälsinglands två Unesco-utnämningar; Världsarvet Hälsingegårdar och Biosfärområde Voxnadalen. Utnämningarna vittnar om Hälsinglands unika natur och kulturmiljövärden där tre av de sju världsarvsgårdarna ligger inom biosfärområdet. Ytterligare tre av världsarvsgårdarna ligger längs med älven Ljusnan som löper parallellt med Biosfärsområde Voxnadalen. Voxnan mynnar i Ljusnan och på så vis knyts de två dalgångarna ihop. Den sjunde världsarvsgården ligger vid Ljusnans utlopp.

Hälsingegård Ol-anders

Hälsingegård Ol-Anders.

Kulturlivet är väl utvecklat i området och lockar många besökare med bland annat cirka 40 öppna Hälsingegårdar . Här finns också ett rikt kulturföreningsliv med bland annat dans, teater, hemslöjd, starka filmföreningar och ett rikt musikliv. Naturupplevelser av olika slag är en annan besöksanledning till området med Hamra Nationalpark och flera naturreservat i spetsen. Vandring och mountainbike (MTB), rovdjursskådning, kanotning, forsränning och sportfiskeupplevelser är flera besöksanledningar till området.

Projektet ska bidra till:

 • Ökad kännedom om och förståels för den utvecklingspotential som de två Unesco-utnämningarna tillsammans skapar.
 • Att utvecklingen sker hållbart och enligt Agenda 2030
 • Ökat samarbete kring natur- och kulturfrågor genom utveckling av gemensamma geografiska och tematiska områden
 • Ökad medvetenhet bland invånare och besökare för dessa unika platser samt för de som är nyfikna på att etablera sig i Hälsingland och flytta hit
 • Att hitta nya spännande vinklingar inom platsutveckling genom att inkludera barn och ungdomar i projektet

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett definierat geografiskt och bebott område som har i uppdrag av Unesco att testa och visa på goda exempel för genomförandet av FNs Agenda 2030. Arbetet delas in i tre delar:

 • Bevara – naturtyper, ekosystem och biologisk mångfald
 • Utveckla – sociokulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling
 • Stödja – demonstrationsprojekt, utbildning och forskning om hållbar utveckling


Världsarvet Hälsingegårdars OUV (Outstanding Universal Value)

"De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet. Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest. Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde."
UNESCO juni 2012

På denna webbsida kommer du att kunna följa det som händer i projektet och du är mer än välkommen att höra av dig om du vill engagera dig eller veta mer.
Maila då till Cathrine, Maria eller Hanna, se kontaktuppgifter nedan.

Nyheter

Jag vill veta mer om projektet - kontakta mig

Fyll i dina uppgifter och skicka till oss så kontaktar vi dig.

Dina uppgifter
Dina uppgifterBehandling av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och e-postadress.

Vi behandlar dina personuppgifter i för att kunna kontakta dig. Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte kontakta dig.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende . Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Du kan när som helst

 • begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar
 • begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
 • återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen

För information eller annan begäran, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). För att återkalla ditt samtycke, kontakta den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar det inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Kontakt

Kommunikationsansvarig

Maria Rosén
Tfn 073-029 14 42
E-post maria.rosen@voxnadalen.org

Projektledare

Catherine Vennberg
E-post catherine.vennberg@voxnadalen.org

Senast uppdaterad