Kontakt

Översiktsplan

En översiktsplan kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas. Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar grunddragen i den framtida markanvändningen, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur olika riksintressen för bl.a natur- och kulturmiljövård ska tillgodoses.

Översiktsplan ÖP 2030

ÖP 2030

I vår översiktsplan ÖP 2030 kan du läsa om våra sex utvecklingsinriktningar.

  • Ovanåker närmare världen
  • Leva och bo
  • Samhällsservice och näringsliv
  • Natur- och kulturmiljö
  • Klimat och hälsa
  • Teknisk försörjning

Ovanåkers kommuns Översiktsplan 2030


Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad