Vy över ängar och en sjö i Ovanåkers kommun

Unesco utser Voxnadalen till biosfärområde

Onsdagen den 19 juni beslutade FN-organet Unesco under ett internationellt möte i Paris om att utse både Voxnadalen och Vindelälven (Västerbotten) till biosfärområde. Voxnadalen ingår därmed i ett globalt nätverk som förenar människor, möjliggör kunskapsutbyten och främjar samarbeten för en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Idag finns det över 670 biosfärområde världen över fördelade på 120 länder. Sju av dessa finns i Sverige.

Att vara ett biosfärområde innebär att vi har i uppdrag utav Unesco att bidra till nätverket av biosfärområden med lokala lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. På så vis kan världens biosfärområden fungera som en bank med goda exempel på miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Karta med Sveriges biosfärområden markeradeFörstora bilden

Sveriges sju biosfärområden.

Biosfärområde Voxnadalen utgår huvudsakligen från älven Voxnans avrinningsområde och berör delar av de fyra kommunerna Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och Rättvik. Den totala ytan är ca 342 000 ha.

”Detta understryker att de naturgivna förutsättningarna är en viktig grundsten i ett hållbart brukande av landskapet, till skillnad från administrativa gränser. Med ett biosfärområde i Voxnadalen får vi större krafter och incitament till att stärka det lokala samarbetet över både geografiska och administrativa gränser – till nytta för områdets utveckling” säger Hanna Alfredsson, koordinator för Biosfärområde Voxnadalen.

Under kandidaturen till biosfärområde, vilken inleddes 2014, har en egen organisation byggts upp som ska förvalta och samordna själva Unesco-uppdraget. Organisationen leds av en styrelse bestående av medlemmar från olika delar av samhället – de berörda kommunerna, myndigheter, högskolor, intresseorganisationer och ideella krafter tillsammans! Att bygga broar mellan olika sektorer är en viktig del i arbetet med att nå en mer hållbar framtid, och här har Sveriges biosfärområden en viktig funktion som en neutral samverkansarena.

Biosfärområde Voxnadalen ska profilera sig genom tre fokusområden; Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap. Fokusområdena är baserade på områdets naturgivna förutsättningar, kulturella värden och lokala utmaningar.

Lördagen den 7 september blir det invigning av Biosfärområde Voxnadalen på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta. Då blir det folkfest med lokal mat, musik och tal m.m. Alla är välkomna!

Fakta Biosfärområden

Biosfärområden utses av FN-organet Unesco och ingår i programmet Människan och Biosfären (MAB). Med programmet vill Unesco främja och sprida goda exempel på en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling, där ett fortsatt brukande av naturens ekosystemtjänster kan ske utan att förutsättningarna för framtida generationer förstörs.

Biosfärområden är geografiska platser med höga natur- och kulturmiljövärden. Det ska också finnas människor bosatta i området. För att få ingå i Unescos program ska biosfärområden visa på olika lokala insatser för en hållbar utveckling och hur dessa insatser kan stärkas genom delaktighet i MAB-programmet.

Idag finns det över 670 biosfärområden i världen fördelade på 120 länder. Sju av dessa biosfärområden finns i Sverige. Tillsammans ingår biosfärområdena i ett globalt nätverk som förenar människor, möjliggör kunskapsutbyten och främjar nationella och internationella samarbeten för en hållbar utveckling.

Bildandet av ett nytt biosfärområde sker utifrån ett lokalt initiativ. Det är sedan varje lands regering som nominerar ett biosfärområde till Unesco. Efter att ett område har fått officiell status som biosfärområde, sker en utvärdering till Unesco vart 10:e år. Varje biosfärområde fortsätter att lyda under sitt eget lands suveränitet, och bildandet av ett biosfärområde medför inga nya lagar och regler, exempelvis gällande markanvändning.

Mer information om Sveriges biosfärområden på biosfarprogrammet.se. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad