Kontakt

Politik och demokrati

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är kommunens invånare som väljer de 35 ledamöterna i fullmäktige vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige sammanträder i aulan på Celsiusskolan. Sammanträdena hålls cirka varannan månad och annonseras i tidningen Ljusnan. De är offentliga och allmänheten är välkommen dit och lyssna.

Alla ärenden som det ska beslutas om i kommunen hamnar dock inte i fullmäktige.

I Ovanåkers kommun finns också en kommunstyrelse och fem nämnder med olika ansvarsområden.

Här kan du läsa om val till rikdsdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats.

Medborgardialog

Den dialog vi för med medborgarna ska vara meningsfull och utgå från ett verkligt intresse av att vilja veta vad medborgarna tycker i en viss fråga. Öppenhet och delaktighet, oavsett förutsättningar, är övergripande målsättningar för Ovanåkers kommuns medborgardialog. Medborgardialog är en del av kommunens kommunikationsprocess och styrprocess samt utveckling av tjänster.

Medborgaren ska vara en medspelare i samhällsutvecklingen.

Policyn för medborgardialog utgår från Ovanåkers kommuns vision och koncernövergripande styrkort. Med policyn vill vi förtydliga vårt ansvar och förhållningssättet till medborgardialog.

Vi ska vara tydliga i vad vi vill uppnå med medborgardialogen, vara systematiska i tillvägagångssättet och återkoppla.

Därför har vi medborgardialog

  • Skapa ökat engagemang och ansvar hos medborgarna
  • Öka möjligheten för förståelse av förtroendevaldas ansvar och genomförande av prioriterade insatser.
  • Bra balans mellan utbud och medborgarnas behov
  • Genom ökat deltagande ge större legitimitet för förtroendevalda att fatta beslut.
  • Ökat deltagande innebär också ökad transparens och kunskap om förutsättningar för styrningen av kommunen.

Vi vill få kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och synpunkter och har därigenom ett ansvar att hitta metoder som passar för ämnet eller målgrupp.

Kontakt

Kommunalråd

Yoomi Renström (S)
Tfn 070-606 30 05
E-post yoomi.renstrom@ovanaker.se

Hans Jonsson (C)
Tfn 0271-574 09
E-post hans.jonsson@ovanaker.se

Oppositionsråd

Andreas Kissner (KD)
Tfn 0271-572 60
E-post andreas.kissner@mellanskog.se

Kommunfullmäktiges ordförande

Anna Rudman (C)
Tfn 070-2036863
E-post eslasanna@gmail.com

Senast uppdaterad