Kontakt

Ordlista

Här hittar du en ordlista över "kommunala ord" som ofta förekommer i vår information. En del ord kan ha en annan betydelse i andra sammanhang än i den kommunala organisationen.

Du får gärna lämna synpunkter på listan, om du upptäcker att något är felaktigt eller om du saknar något ord.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Acklamation: Fatta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt .

Arvode: Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Avgiftsfinansierad verksamhet: Verksamhet i kommunen som bekostas med avgifter direkt från dem som använder sig av den, t ex hantering av vatten, avlopp och avfall (jämför med skattefinansierad verksamhet).

B

Barnomsorg: Ett samlingsbegrepp för förskola (daghem), familjedaghem (dagmamma), och olika former av så kallad öppen verksamhet.

Beredning: Behandling och förberedelse av ett ärende inför eller under ett sammanträde, för att sedan kunna fatta beslut.

Beredningsärende: Ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som förbereds och diskuteras på ett sammanträde, för att nämnden/styrelsen ska kunna fatta beslut om det på nästa sammanträde.

Beslutsärende: Ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som den ska fatta beslut om på det sammanträdet.

Bistånd: Stöd i form av pengar eller någon slags medverkan.

Biståndshandläggare: Anställd inom kommunens äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade som utreder och beslutar om hjälp och stöd.

Bokslut: Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis.

Bordläggning: Skjuta upp ett beslut till ett senare sammanträde.

Bostadsanpassning: Äldre med funktionsnedsättning har möjlighet att få sin bostad anpassad till sina behov. En utredning görs av en arbetsterapeut. En särskild enhet på kommunens kontor beslutar sedan om detta.

Bouppteckning: Förteckning över samtliga tillgångar och skulder i ett hem som görs efter ett dödsfall. (Se också dödsboanmälan)

Brukare: Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t ex förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.

Bruttokostnad: Kostnaden för en verksamhet innan man räknat med intäkterna.

Budget: En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

D

Dagordning: En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Dagvård: En insats enligt Hälso- och sjukvårdslagen eller Socialtjänstlagen för att fysiskt sjuka äldre och dementa ska få träna och bibehålla funktioner och kunna klara att bo själva. Målsättningen med dagvård för äldre dementa är att ge stimulans och stöd att bevara självkänslan och identiteten samt att vara en avlastning för de anhöriga.

Delegationsordning: Styrelse eller nämnd kan delegera, det viill säga lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.

Detaljplan: Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker med mera).

Dödsboanmälan: Kan göras i stället för en bouppteckning om den dödes tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet. (Se också bouppteckning)

E

Ekologi: Samspelet mellan de levande varelserna och omgivningen. Man brukar tala om ekosystem med djursamhällen, växtsamhällen, bakterier etcetera.

Enhet: En del eller verksamhetsgrupp i den kommunala organisationen som är underordnad en förvaltning.

F

Familjehem: Svårigheter i familjen kan göra att barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj, ett familjehem.

Folkhälsa: Att må bra fysiskt, psykiskt och socialt, alltså inte bara vara frisk och utan funktionshinder/handikapp. Världshälsoorganisationen, WHO, har definierat begreppet ungefär så.

Fritidshem: En pedagogisk gruppverksamhet för barn under den del av dagen som är skolfri och under lov. Fritidshem finns ofta samma lokaler som skolan och personalen kan finnas i båda verksamheterna.

Funktionsnedsättning: Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man på grund av en sjukdom eller en skada har svårigheter att klara det dagliga livet. Det kan vara olika typer av fysiska problem som begränsar t ex rörelseförmågan, synen eller hörseln. Det kan också vara problem av psykisk karaktär som gör att man har svårt med relationer till andra människor. Det kan även gälla funktionsnedsättningar av medicinsk art, t ex allergier. Kommunens ansvar för människor med funktionsnedsättningar regleras främst i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Färdtjänst: Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionshinder.

Förberedelseklass: Skolverksamhet för barn som är nyanlända till Sverige eller som bott här en kort tid och inte har så goda kunskaper i svenska att de kan följa med i undervisningen i en vanlig klass.

Föredragande: Den som presenterar ett ärende för ledamöterna i en nämnd eller styrelse.

Föredragningslista: En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Förskola: Förskolan leds av personal som har pedagogisk utbildning och är öppen för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Förskola kan också skötas som familjedaghem eller öppen förskola.

Förskoleklass: Kommunen är skyldig att erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass men det är frivilligt delta. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och grundskola och är avgiftsfri.

Försörjningsstöd: Stöd i form av pengar, som betalas ut enligt socialtjänstlagen. (Tidigare kallat socialbidrag)

Förtroendevald: Politiker som är vald att representera väljarna och sitter med i politiska församlingar som kommunfullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Förvaltning: En del av organisationen som ansvarar för vissa verksamheter, t ex har en skolförvaltning ansvar för förskolor och grundskolor. Där arbetar opolitiska tjänstemän. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

G

Genmäle: Man begär replik på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

God man: Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller sköta sina pengar/egendom kan få stöd av en god man. Man ansöker om en god man hos Överförmyndaren i kommunen.

Grundlag: Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). En grundlag kan bara ändras genom två lika beslut i riksdagen med ett allmänt val emellan.

Grundskola: På hösten det år barnet fyller sju börjar det första av nio obligatoriska skolår. Från och med detta år gäller skolplikt. Det innebär att alla barn och unga i Sverige enligt lag måste gå i skolan. Alla barn erbjuds en plats i en av kommunens grundskolor i närheten där barnet bor.

Gymnasieskola: Kommunen är skyldig att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

H

Handläggare: Tjänstemän som behandlar och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemsjukvård: Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder hemsjukvård till personer som har hjälp i hemmet och som inte kan ta sig till vårdcentralen. Hemsjukvården utförs av distriktssköterska/ sjuksköterska som kan ha hjälp av någon från hemtjänsten.

Hemspråk: Se Modersmålsundervisning.

Hemställan: Förslag till beslut i form av ett formellt yrkande/begäran, det vill säga man kräver ett beslut om en viss åtgärd.

Hemtjänst: Stöd i det egna hemmet för att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv.

Hållbar utveckling: Begreppet började användas när man talade om miljöutveckling och att vi ska lämna över en bra värld till våra barn och barnbarn. I och med FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 vidgades begreppet till att gälla utvecklingen i samhället och världen i stort. Konferensen i Rio antog en överenskommelse som kallas Agenda 21, en plan för hur man under det tjugoförsta århundradet skulle få till en hållbar utveckling. Agenda 21 har en ekologisk, en social och en ekonomisk del. Agenda 21 betyder att man ser sambanden mellan olika delar och att de tillsammans bildar en helhet.

Hälsoskydd: Åtgärder för att förebygga och få bort faror för människors hälsa. Arbetet är i första hand inriktat på verksamheter som det finns regler för i miljöbalken.

I

Informationsärende: Ett ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som man inte ska fatta något beslut i, utan bara få information om.

Inriktningsmål: De mål som alla verksamheter i Ovanåkers kommun ska arbeta mot och som kommunfullmäktige beslutar om.

Interpellation: En skriftlig fråga som ställs av en ledamot/medlem i kommunfullmäktige. Den besvaras skriftligt och dessutom muntligt på sammanträdet.

Introduktionsersättning: Ekonomisk ersättning (försörjningsstöd) till nyanlända flyktingar.

IT: Informationsteknik som t.ex. datorer, datasystem, telefoni.

J

Justering: Slutligt godkännande av ett protokoll eller annat dokument.

K

Kluster: Grupp av företag med verksamheter som har samband med varandra och som inom ett avgränsat geografiskt område samarbetar och konkurrerar. (Används också inom många områden, t.ex. musik, kemi, astronomi.)

Kommunallag: Antogs av Sveriges riksdag 1991 och reglerar vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd: Heltidsanställd politiker som leder det kommunala arbetet.

Kommunalskatt: Kommunen har rätt att ta ut skatt av sina medlemmar/invånare och att bestämma hur hög skatten ska vara. I Ovanåkers kommun är den 21:90 kronor per hundralapp (21:90 skattekronor).

Kommunfullmäktige: Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Ovanåkers kommun.

Kommunstyrelse: Utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Komvux: Vänder sig i huvudsak till personer över 20 år med grundläggande vuxenutbildning, vuxenutbildning på gymnasienivå, omvårdnadsutbildning, svenska för invandrare (Sfi) och särvux.

Kontaktfamilj: En familj som via socialtjänsten tar emot ett eller flera barn i sitt hem, som stöd och avlastning för familjer som behöver det.

Kontaktperson: Person som via socialtjänsten fungerar som ett stöd för ett barn eller en tonåring, som behöver en trygg kontakt med en vuxen några timmar per vecka eller månad. Som funktionshindrad kan man få en kontaktperson enligt LSS. (Se LSS)

Kungörelse: Kommunfullmäktiges ordförande skriver en kungörelse om det sammanträde som ska äga rum. I den ska tid, plats och de ärenden som ska tas upp finnas med.

Kvalitetsarbete: Systematiskt utvecklingsarbete i kommunens verksamheter.

Kärnverksamheter: De verksamheter som kommunen är skyldig att utföra enligt lag.

L

Ledamot: Medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse.

Lex Sarah: (Socialtjänstlagens 14 kap 2 §) Lagparagraf som säger att missförhållanden i vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, ska anmälas till den nämnd som har ansvaret för verksamheten. Lagen säger också att den som är ansvarig för verksamheten är skyldig att genast rätta till sådant som är dåligt.

Lex Maria:

Likvida medel: Kontanter, pengar på banken, placeringar i aktier etc. Säger vilka möjligheter man har att betala kostnader på kort sikt.

Logistik: Hur man organiserar transporter och distribution av varor.

LSS: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Länsstyrelse: Den statliga myndighet som finns för varje län och som bland annat kontrollerar kommunal verksamhet.

M

Mandat: Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Miljöbalken: Bestämmelserna i miljöbalken (miljölagen) ska främja en hållbar utveckling som innebär att vi som lever nu och de generationer som kommer efter oss, verkligen får en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen är värd att skydda. Människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för naturen.

Miljöledningssystem: Ett hjälpmedel eller system för att arbeta med miljön i ett företag, en myndighet eller en organisation.

Miljötillsyn: Kommunens miljökontor har tillsyn över företag och andra verksamheter som kan skada miljön t.ex. genom utsläpp i luft och vatten. Man kontrollerar att reglerna om miljöskydd och hälsoskydd i miljölagstiftningen/miljöbalken följs.

Modersmålsundervisning: Barn och ungdomar med invandrarbakgrund, från förskolan till och med gymnasieskolan, kan få undervisning i sitt modersmål. Förutsättningen är att en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk till vardags med barnen.

Motion: Ett förslag som en eller flera ledamöter skrivit och lämnat in till kommunfullmäktige.

Myndighetsutövning: Kommunen bestämmer om vissa rättigheter och skyldigheter för invånarna, t ex genom tillstånd inom miljöområdet, försörjningsstöd inom socialtjänsten och betygssättning i skolan. Allt sådant regleras i särskilda lagar och föreskrifter.

Mänskliga rättigheter: Exempel på internationella överenskommelser (konventioner) om mänskliga rättigheter:
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948
FN:s överenskommelse om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966
FN:s överenskommelse om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966
Exempel på regionala överenskommelser om mänskliga rättigheter:
Den europeiska överenskommelsen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950
Den amerikanska överenskommelsen om mänskliga rättigheter, 1969
Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 1981.

Mål 1, 2 och 3: Tre regionalpolitiska områden som EU satsar på. Mål 1 stöder ekonomisk återhämtning i regioner som släpar efter i utvecklingen. Mål 2 stöder ekonomisk och social omställning av regioner med strukturella problem. Mål 3 stöder anpassning och modernisering av politik och system för utbildning, fortbildning och sysselsättning.

N

Naturreservat: För att skydda ett område med speciellt högt naturvärde kan länsstyrelsen eller kommunen bestämma att det är ett naturreservat. Då beslutar man också hur reservatet ska skötas. Vilka regler som gäller beror på orsaken till att reservatet bildats.

Nettokostnad: Kostnaden för en verksamhet när man räknat bort de intäkter (vinster) man har.

Nyckeltal: Kan vara ekonomiska eller gälla själva verksamheten. De tas fram för att kunna jämföra utvecklingen över tid eller med andra jämförbara enheter, t ex antal barn per heltidsanställd inom barnomsorg, eller nettokostnad per elev inom skolan.

Nämnd: Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

O

Offentlighetsprincipen: Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.
En handling är något som innehåller information, t.ex. brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller ha sekretess/vara hemliga. Alla allmänna handlingar som inte har sekretess är offentliga.

P

Parlamentarisk grupp: En grupp som till exempel kommunfullmäktige utsett. De politiska partier som finns i kommunfullmäktige finns också med i den parlamentariska gruppen.

Pensionsskuld: Kommunen har en skuld till sina anställda för de pensionspengar de tjänat in hittills och som ska betalas ut när den anställde går i pension.

Personalkostnadstillägg: Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som är reglerade i lag. Kommunen betalar in avgifterna för sina anställda. Summorna finns reglerade i avtal mellan arbetsgivare och facklig organisation.

Personuppgiftslagen (PuL): Gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen ska skydda den enskilde personens integritet och säger när och hur personuppgifter får behandlas. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet".

Planärende: Ett arbete som pågår med ny detaljplan eller ändring i en detaljplan som gäller.

Plenum: Sammanträde (i stor grupp).

Portfolio: En metod som används i skolan för att följa elevens utveckling och lärande. Eleven samlar sina arbeten och sin personliga utvecklingsplan i en pärm. I pärmen finns då ett underlag för samtal om elevens lärande. (Portfolio betyder portfölj.)

Presidium: Ordföranden och en eller flera vice ordföranden i en nämnd bildar presidium.

Process: Ett sätt att beskriva hur en aktivitet utvecklas från start, längs vägen och fram till mål och resultat. (Förlopp).

Program Kommunfullmäktige kan besluta om ett politiskt program där man bestämmer vilka målen är för en viss del av den kommunala verksamheten.

Proposition: Förslag som t.ex. ställs när kommunfullmäktige ska till att besluta om ett ärende. Om flera förslag finns så ställs de mot varandra i en ordning som bestäms av ordförande — propositionsordning.

Protokoll: Ett dokument som redogör vad som händer under ett sammanträde finns med. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts till det på det sammanträdet.
I protokollet skrivs också vilka ledamöter och ersättare som varit med på sammanträdet och fattat besluten.

R

Ramavtal: Avtal med leverantörer av varor eller tjänster. Beställaren (Ovanåkers kommun) måste då beställa/köpa varor och tjänster från just den/de leverantörer man har ramavtal med. Ramavtal gäller en viss tid, t ex 3 år.

Reglemente: Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Remiss: Se remittera.

Remittera: Begära in synpunkter på ett förslag.

Representativ demokrati: Politiska partier med olika program ställer upp i allmänna val. I kommunen visar resultatet hur många från varje parti som ska sitta med i kommunfullmäktige. Politikerna representanter där sina väljare/de som röstat på partiet.

Reservation: En ledamot kan muntligt eller skriftligt reservera sig mot ett beslut för att markera att han/hon inte står bakom beslutet.

Röstlängd: Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt: Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

S

SFI: Undervisning i svenska för invandrare.

Skattefinansierad verksamhet: Verksamhet i kommunen som betalas med de skatter kommunen får in (jmf avgiftsfinansierad verksamhet).

Skattesats: Hur mycket man betalar i skatt på en intjänad hundralapp. I Ovanåkers kommun är skattesatsen 21:90 kronor.

Skolbarnsomsorg: Skolbarnomsorg eller fritidshem är en verksamhet dit barnen kan komma före och efter skoldagen. Den är öppen för barn i förskoleklass och till och med skolår sex, vars föräldrar arbetar eller studerar.

Suppleant: Ersättare för en ordinarie ledamot i fullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Särskilt yttrande: Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Särskola: Barn och ungdomar som inte kan nå skolans kunskapsmål i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda, går i särskola. Eleverna i en särskoleklass har ofta olika ålder, klasserna är små och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar.

T

Talarordning: Ordförande bestämmer i vilken ordning de som begärt ordet på ett sammanträde ska få tala.

Taxa: Kommunfullmäktige beslutar om Ovanåkers kommuns taxor (avgifter) för de olika verksamheterna t ex barnomsorg, äldreomsorg, sotning, vatten, avfall med mera. Taxan betalas av den som använder sig av verksamheten eller tjänsten.

Transfereringar: Överföring av bostadsbidrag, socialbidrag och andra bidrag till personer och organisationer utanför den kommunala organisationen.

U

Utländsk bakgrund: Utrikes född, eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

V

Validering: Människors kunskap och kompetens identifieras, värderas och dokumenteras på olika sätt. Man kan ha fått kunskapen genom exempelvis arbete och studier, men också genom erfarenhet.

Valkrets: Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal platser (mandat) ska fördelas mellan partierna

Villkorad delegation: När en styrelse eller nämnd överlåter beslut till en anställd kan man sätta upp villkor för detta. I en skolledares delegation kan man t.ex. skriva in att man måste vara enig med föräldraföreningen på skolan för att få fatta beslut i en fråga.

Vision: En politisk viljeinriktning och framtidsbild.

Volymökning: Ökning av kommunens verksamhet t.ex. på grund av att det blir fler barn som ska ha skolplats.

Votering: Omröstning

Å

Årsarbetare: Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir t.ex. en årsarbetare.

Årsredovisning: Sammanfattar det ekonomiska resultatet och den finansiella ställningen för Ovanåkers kommun och de bolag man är huvudägare i.

Återremiss: Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Ö

Överklagande: Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne, kan i vissa fall överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).

Översiktsplan: I en aktuell översiktsplan står hur vi ska använda marken och vattnet i framtiden, för transporter, byggande med mera.

Kontakt

 

Informationschef

Ulrica Leandersson
E-post: ulrica.leandersson@ovanaker.se
Tfn 0271-571 20

Senast uppdaterad