Kontakt

Överklaga ett kommunalt beslut

Vill du överklaga ett beslut som fattats? Då ska du vända dig till förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten anser att du har rätt i ditt överklagande kan beslutet upphävas.

På vilka grunder kan du överklaga?

Ett överklagat beslut ska upphävas om

  • det inte har tillkommit i laga ordning.
  • beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, ellerom beslutet strider mot lag eller annan författning.

Så här gör du om du vill överklaga:

Som klagande måste du skicka en skrivelse till:

Förvaltningsrätten
Box 45
791 21 Falun

Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast inom tre veckor räknat från den dag då det tillkännagivits på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats.

I skrivelsen ska du ange

  • vilket beslut som du överklagar.
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.

Om du vill veta mer om hur det går till vid överklagan av beslut kontakta kommunsekreteraren.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad