Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning samt arbetar utifrån politiska beslut. Nämnden ansvarar för nyproduktion, förvaltning, drift och underhåll av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser och är kommunens organ för beställning, upphandling och avtalstecknande avseende dessa områden.

Nämnden ska tillgodose samhällets behov av framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö för alla kategorier av trafikanter.

Vidare ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för byggnation av offentliga byggnader i kommunens regi, i den mån det inte på grund av kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan.

Nämnden ansvarar även för förvaltning, underhåll och drift av de kommunala fastigheterna inom ramen för förvaltningsavtalet, t ex verksamhetsfastigheter, kulturfastigheter, saneringsfastigheter och kommunens fritids- och idrottsfastigheter.

Förvaltning och underhåll av kommunens spår, leder och badplatser ligger under denna nämnd, liksom uppgifter som rör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sammanträdesdagar 2024

  • 7 februari
  • 5 mars
  • 22 maj
  • 12 juni
  • 28 augusti
  • 9 oktober
  • 11 december

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00 om inte annat angetts i kungörelsen.

Sök politiker

Kontakt

Nämndsekreterare
Anna Svedäng
Tfn 0271-57256
E-post anna.svedang@ovanaker.se

Ordförande

Hans Jonsson (C)
Tfn 0271-574 09
E-post hans.jonsson@ovanaker.se

Teknisk chef

Ulf Ståhlberg
Tfn: 0271-574 43
E-post Ulf.Stahlberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad