Kontakt

Kommunrevision

Är verksamheten effektiv? Utförs och redovisas verksamheten på det sätt som fullmäktige bestämt? Dessa frågor ska kommunens förtroendevalda revisorer besvara.

Revisionens uppgift

Kommunrevisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. De har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera verksamheten. De ska även pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Det är också revisorernas uppgift att bedöma om den kontroll som görs inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Det är enligt Kommunallagens nionde kapitel Pdf, 15.9 kB.och i den omfattning som följer av god revisionssed som de granskar.

Kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente Pdf, 21.7 kB. för kommunrevisorernas arbete. Till uppdraget hör även att utföra s k lekmannarevision i de kommunägda bolagen.

Revisorerna granskar om företagen lever upp till det kommunala ändamålet, d v s att företagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den kontroll som görs i företagen är tillräcklig. Lekmannarevisionen är ett tillägg till den ordinarie aktiebolagsrevisionen.

Planering och rapportering

Planering av revisionsarbetet är viktigt, bland annat med hänsyn till risk och väsentlighet. Varje år tas det fram en revisionsplan där det framgår vilka granskningar som ska genomföras under året.

I det praktiska revisionsarbetet har de förtroendevalda hjälv av KPMG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Resultatet av de granskningar som genomförts presenteras i revisionsrapporter. Varje år skrivs det i anslutning till kommunens årsredovisning en revisionsberättelse. Rapporter, reglementen och revisionsberättelser finns sorterade årsvis i vänstermenyn.

Mer om kommunrevision finns att läsa på Sveriges kommuner och landstings Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.sidor om revision.

Förtroendevalda revisorer:

Kontakt

Revisionsbiträde

Magnus Larsson
Tfn: 0247-449 37
Mobil: 070-695 47 61

Senast uppdaterad