Kontakt

Kommunstyrelsen är även krisledningsnämnd

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med den extraordinära händelsen. I Ovanåkers kommun är kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. I vilken utsträckning som krisledningsnämnden övertar verksamhet beslutar nämnden med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som blir fråntagen verksamhetsområden eller delar därav ska dock skyndsamt informeras om detta."

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad