Kontakt

Politiska mål för 2024-2027

De mål som är antagna av politikerna och som förvaltningarna ska bryta ner och arbeta för att nå kallas för Koncernövergripande målstyrning.

Ovanåker kommuns vision 2024-2027

Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett gott företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar. I vår kommun ska alla människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över att vara en Ovanåkersbo. Ovanåker är en kommun som aktivt och engagerat arbetar för att genomföra ambitionerna i Agenda 2030.

Globalt mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Lokal inriktningsbeskrivning
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Gävleborg är bland de tre län i Sverige som har högst dödlighet i drogrelaterade fall. Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg framtidstro är faktorer som påverkar människors mående. Föräldrars tobak- och alkoholbeteende påverkar barnens förhållningssätt till olika former av droger. Förebyggande insatser så människor inte hamnar i missbruk eller effektiv hjälp så de snabbt kan ta sig ur det är viktigt för att människor inte ska hamna i arbetslöshet eller utanförskap.

Prioriterade delmål

Beskrivning av mål

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.


Globalt mål 4 - God utbildning för alla

Lokal inriktningsbeskrivning
Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Utbildningsnivån i Gävleborgs län är bland de lägsta i Sverige och vi har även en hög arbetslöshet. Trots detta är kompetens- och arbetskraftsbrist ett av framtidens stora problem vilket kommer att påverka våra verksamheter och industrier på ett negativt sätt. Elevers möjlighet att klara sin skolgång, utveckling av en flexibel vuxenutbildning som är anpassad efter våra lokala behov samt ett utbildningssystem som hjälper människor att bli utbildningsbara så de under sina liv kan ställa om efter arbetsmarknadens förändringar är därför några av kommunens prioriterade områden.

Prioriterade mål

Beskrivning av mål

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och
entreprenörskap.

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper
och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt
värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till
hållbar utveckling.

4 .A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för
barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig,
inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Globalt mål 5 - Jämställdhet

Lokal inriktningsbeskrivning
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande tande och resurser. Alla former av våld. Diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Våld mot kvinnor och våldtäkt är två brottskategorier som sticker ut på ett negativt sätt i Gävleborg. Ovanåker har en förhållandevis könssegregerad och mansdominerad arbetsmarknad. Förmågan till jämställt tänkande är inget som börjar i vuxen ålder. Barn och unga behöver se att flickor och pojkar behandlas lika och har samma förutsättningar i livet liksom flickor på samma sätt som pojkar behöver ha kvinnliga förebilder i ledande positioner.

Prioriterade mål

Beskrivning av mål

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Globalt mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Lokal inriktningsbeskrivning
Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt sim inkluderar hela samhället.

Arbetsmarknadsfrågorna är en av kommunens viktigaste frågor. Att utbilda rätt arbetskraft och rätt kompetenser måste göras i samarbete med vårt näringsliv. Lika viktigt är arbetsmiljön och
arbetsförhållandena för att människor både ska kunna utvecklas inom sina yrken men också för att människor ska välja oss som arbetsgivare. Det har länge funnits ett mål att utveckla Hälsingland till ett attraktivt besöksmål och vår kommun har alla förutsättningar för att bli ett intressant och hållbart mål för besökare. Att utveckla besöksnäringen skulle bidra till att stärka arbetsmarknaden men också öka möjligheten till befolkningsökning.

Prioriterade mål

Beskrivning av mål

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive
ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken
arbetar eller studerar.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och
människor i otrygga anställningar

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism
som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala
produkter.

Globalt mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Lokal inriktningsbeskrivning
Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala och globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

En viktig uppgift i arbetet med Biosfärområde Voxnadalen är att arbeta med hållbar utveckling där vår natur och det moderna samhället ska kunna leva i samklang. I det ingår att informera och medvetandegöra detta för människor. Även arbetet med renhållning, sopsortering, natur- och fiskevård är en del i att få ett hållbart samhälle.

Prioriterade mål

Beskrivning av mål

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den
information och medvetenhet som behövs för en hållbar
utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Kontakt

Kommunalråd

Yoomi Renström (S)
Tfn 070-606 30 05
E-post yoomi.renstrom@ovanaker.se

Hans Jonsson (C)
Tfn 0271-574 09
E-post hans.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad