Kontakt

ANDTS

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar och på den här sidan hittar du information om hur Ovanåkers kommun arbetar förebyggande med det.

Ett drogförebyggande arbete handlar om att höja medvetenheten om de skadliga effekterna av och riskerna med alkohol, narkotika, tobak och dopning i syfte att förhindra, alternativt skjuta upp tobak, alkohol och narkotikadebut bland barn- och unga. Det sker genom främjande och förebyggande aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer. Här följer några av de insatser vi jobbar med.

TRYGG UTAN TOBAK

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6–9. Om vi kan få dem att avstå tobak under denna tid är chansen att de ska förbli tobaksfria hela livet mycket stor. För att motverka att barn och ungdomar ska börja använda tobaksprodukter arbetar kommunen i samverkan med skolan och Folktandvården.

Folkhälsosamordnaren är ut i våra årskurs 6 och tillsammans med folktandvården ger information om tobak, hur det påverkar kroppen men även vår miljö. Folkhälsosamordnaren återkopplar sedan med eleverna vid högstadiet.

Det sker även genom främjande och förebyggande aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer och här har vi förebilder via föreningslivet!

Därför avstår vi från tobak! Öppnas i nytt fönster.

En annan förebyggande faktor för barn och ungas hälsa är att främja vårdnadshavarnas hälsa. Det gör vi med att erbjuda föräldrastöd.

Föräldrar ska ges möjlighet att ta del av aktuell information och kunskap om alkohol,
narkotika, dopning och tobak så att de kan förhålla sig på ett konstruktivt sätt mot sina barn
och ungdomar i dessa frågor. Föräldrar ska ges utrymme att diskutera sitt förhållningssätt till
alkohol, narkotika, dopning och tobak vid till exempel föräldramöten i skolan.
Särskilt stor vikt ska läggas på föräldrarnas roll i det förebyggande arbetet mot ungdomars
alkoholförtäring och tobaksanvändning. Genom att erbjuda föräldrautbildning, med målet att
stärka föräldrar att kunna ta sitt föräldraansvar och att ha en god relation till sina barn, kan
barn och unga ges en trygg uppväxt.

Föräldrautbildningar och kurser

FIO

FIO står för förebyggande insatser i Ovanåkers kommun och består av personal från skolan, fritidsgård, elevhälsan, socialtjänsten, AEFAB, polismyndigheten och vår folkhälsosamordnare. FIO-gruppen träffas några gånger per år i syfte att samverka över riskhelger och andra frågor som rör förebyggande arbete riktat till unga. FIO-gruppens uppdrag är också att sprida kunskap om ANDT-området, förbättra tryggheten, minska langningen och att föräldrar spelar en nyckelroll i våra barns liv. Personal som ingår i FIO-gruppen ingår också i en lägesbildsgrupp tillsammans med polisen som är en del i kommunens brottsförebyggande arbete.

ANDT-Länsnätverket

Ovanåkers kommuns folkhälsosamordnare ingår i det regionala ANDT-länsnätverket. Inom nätverket ingår satsningar vars syfte är att sprida kunskap om tonåringar och alkohol, minska langningen och att föräldrar spelar en nyckelroll för att senarelägga alkoholdebuten. Målgruppen är tonårsföräldrar.

Samverkan med lokalpolisområde Hälsingland

Medborgarlöftet, Samverkansavtal/handlingsplan

I samverkansavtalet med polismyndigheten och i den tillhörande handlingsplanen mellan kommun och polis ingår ANDT-förebyggande arbete som ett av två prioriterade områden. 

Medborgarlöften innebär att kommunen och polisen lovar medborgarna att jobba med att förbättra ett område som medborgarna upplever problematiskt på orten. Resultat från medborgardialoger, statistik, dialoger i samverkansgrupper samt polisens underrättelseenhet utgör underlag Medborgarlöftet. Kommunen har i samarbete med lokalpolisområde Hälsingland valt ut att 2021 intensifiera det ANDT-förebyggande arbetet.

Risk- och skyddsfaktorer

I ett förebyggande ANDT-arbete bör fokus ligga på att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Exempel på riskfaktorer är,

 • Skolmisslyckanden
 • socioekonomisk utsatthet
 • psykisk ohälsa
 • avsaknad av nätverk
 • destruktiva kompisrelationer
 • inga organiserade fritidsaktiviteter
 • hög frånvaro i skolan
 • dysfunktionella familjeförhållanden

Exempel på skyddsfaktorer är,

 • Skolframgång
 • familjens sociala och ekonomiska resurser
 • goda sociala relationer
 • stöd från föräldrar och andra vuxna
 • upplevelse av sammanhang
 • skolklimat och lärandemiljö
 • trivsel och upplevd trygghet
 • positiva kamratrelationer.

Information till dig som förälder

Känner du oro över att din tonåring röker cannabis? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro över att din tonårig använder tobak eller nikotinprodukter? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro över att din tonåring använder tramadol? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro över att din tonåring använder alkohol? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla dessa informationsblad finns på följande språk: Arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska, spanska, tigrinska, turkiska.

Du hittar dem på Länsstyrelsens hemsida:

ANDTS - förebyggande arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar med information om alkohol, narkotika, dopning och tobak

CAN Länk till annan webbplats.

Drugsmart Länk till annan webbplats.

Internetmedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare
Therese Styverts Törnberg
Tel 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad