Kontakt

Generation Pep - för barns och ungas hälsa

Generation Pep - Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera.

Pep rapporten -

Barn och ungas hälsa

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och så ser det inte ut i Sverige i dag. I tre år har Barnkonventionen varit svensk lag, och artikel 24 i Barnkonventionen tydliggör att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Trots detta kan Pep-rapporten, som i år släpps för femte året i rad, se att barn och ungdomar fortfarande rör sig för lite och äter för lite av det kroppen mår bra av för att deras hälsa ska ses som bästa möjliga.

Sedan lanseringen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden.

Trenden med ökad skärmtid består

Den förändring som går att se under de fem år som Pep-rapporten genomförts är att barn och ungdomars skärmtid ökade under pandemin för att sedan stanna kvar på en hög nivå även efter pandemin. Från förra årets rapport tydliggjordes ett samband mellan mängden skärmtid och psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som sitter allra mest framför en skärm skattar sin generella hälsa som sämre än barn som har lägre skärmtid. I årets undersökning framgår det även att själva aktiviteten på skärmen hänger ihop med måendet.

Pep-rapporten 2023 visar att:

  • 2 av 10 Barn och ungdomar når rekommendationen för fysisk aktivitet. För alla åldersgrupper är det är skillnad mellan könen då en högre andel flickor inte når rekommendationen jämfört med pojkar.
  • Färre än 1 av 10 barn och ungdomar följer Livsmedelsverkets kostråd för frukt och grönsaker samt fisk. I genomsnitt äter barn och ungdomar hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag, och endast 4 av 10 äter grönsaker varje dag.
  • Endast hälften av barn och ungdomargår eller cyklar till skolan eller förskolan.
  • 1 av 4 barn och ungdomar går inte på en organiserad fysisk aktivitet på fritiden. Andelen som går på en regelbunden aktivitet sjunker med vårdnadshavarens inkomstnivå.
  • 3 av 10 tonåringar spenderar dagligen fem timmar eller mer utanför lektionstid stillasittande framför en skärm. Barn och ungdomars självskattade hälsa har ett samband med mängden skärmtid och typen av skärmaktivitet.
  • Bara 3 procent av barn och ungdomar lever hälsosamt enligt myndigheternas riktlinjer, dvs. både rör på sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation och äter enligt Livsmedelsverkets kostråd kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.
  • Sedan lanseringen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden.

Ta del rapporten i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pep Rapporten 2023 - Barn och ungas hälsa Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


PepSkola

PepSkola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På Pepskola får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare.
pepskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Vår kommuns folkhälsa ser användning av Generation Pep i våra förskolor och skolor, men också för våra kommuninnevånare att ta del av enkla fakta och råd kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Generation Pep Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direkt vidare och aktuellt vad som händer inom Generation PEP!

Pressmeddelanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA OCH RÅD

Fysisk aktivitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsosamma matvanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämlik hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemanspeppen!

Ta vara på allemansrätten och känn allemanspeppen! Här hittar du information från Generation Pep om hur vi kan använda vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker för ett aktivare liv:

Läs mer om Allemanspeppen! Länk till annan webbplats.

Visste du att...

Forskning har visat att vistelse i naturen även ökar människors förmåga till återhämtning och att hantera stress, samtidigt som det också finns belägg för att fysisk aktivitet i naturen också har många positiva effekter på vår fysiska hälsa så som vår motoriska förmåga, att vår muskelstyrka stärks och förbättrad benhälsa. Vill du läsa mer om de positiva fördelarna av friluftsliv kan du besöka www.luftenarfri.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läsa deras kunskapssammanställning av friluftslivets nytta för individen och samhället: Friluftslivets möjligheter (Friluftslivet_möjliheter_201005.pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Allemansrättens dag 20 september

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. För att uppmärksamma detta instiftatdes Allemansrättens dag den 20 september.

När du är i naturen använder du allemansrätten. Oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Läs mer om Allemansrätten och vilka lagar och regler som omger den på Naturvårdsverkets hemsida:

Allemansrätten - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Den 20 september varje år infaller Allemansrättens dag. Då vill vi fira tillsammans genom att uppmana alla som kan och vill att gå ut i naturen. Vill man dela och sprida sin upplevelse kan man göra det i sociala medier under #allemansrättensdag!

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad