Kontakt

Barnkonventionen

Ovanåkers kommun prioriterar barn och unga och arbetar för barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag vilket innebär ökat fokus på barnrätt och vikten av att arbeta utifrån konventionen och fyra vägledande huvudprinciper.

De fyra huvudprinciperna handlar om barns lika värde och rättigheter, att vuxna ska se till barnets bästa vid alla beslut som rör barn, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling, barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att vuxna ska ta hänsyn till vad barnet tycker i alla frågor som berör honom eller henne.

FN:s barnkonvention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

Barnkonventionen, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Fyra huvudprinciper vägleder

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer, också kallade artiklar, som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets rätt att inte diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Delat ansvar för att barnkonventionen följs

Staten har ett övergripande ansvar men kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor som direkt rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav.

Länkar

Barnkonventionen, UNICEF:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen, Barnombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen är svensk lag, Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, Regeringskansliet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig under 18, Barnombudsmannens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter som barn, Rädda barnens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter, BRIS webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En film om barnkonventionen, UNICEF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad