Kontakt
Barn som hoppar hopprep och springer

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Rörelsesatsningen i Ovanåkers kommun

Ovanåkers F-6 skolor ingår nu i ett nätverk med RF-SISU Gävleborg - "Rörelsesatsning i skolan". Satsningen syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

I forskning råder samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten. Ändå vet vi att barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stor del av dagen. Riksidrottsförbundet (RF) har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Satsningen genomförs av RF-SISU distrikten under ledning av RF. Syftet med satsningen är att ge möjlighet för barn att under och i anslutning till den samlade skoldagen få goda förutsättningar för idrott och rörelse. Ovanåkers F-6 skolor ingår nu i satsningen från hösten 2021. Våra skolor jobbar sedan tidigare aktivt med rörelse i skolan, men med rörelsesatsningen blir det ännu mer genomsyrande på alla områden under skoldagen.

Rörelseförståelse – lika viktigt som läs- och skrivförståelse

Det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig som att de ska utveckla läs- och skrivförståelse. Begreppet rörelseförståelse kommer ursprungligen från engelskans physical literacy och innebär en helhetssyn på rörelse. I skolan handlar det om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse och om vad vi vuxna behöver tänka på för att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja vara aktiva hela livet. Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet. På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du mer information.

Kroppen älskar vanor!

Rörelsekulturen i skolorna blir framöver ännu mer naturligt stående inslag i skolmiljön. Vi vill stärka och bidra till att ge barn positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och våga utmana sig själva.

Barnens röster i centrum

En av de olika metoder som rörelsesatsningen erbjuder är skippa attityden. Alla F-6 skolorna har valt in den som del av satsning på vardera skola. #skippaattityden och det är barnens röster som står i centrum. Metoden går ut på att lyfta frågor samt praktiskt arbeta med gruppdynamik och förhållningssätt till varandra. En #skippaattityden-dialog är ett utmärkt sätt att värna barns rättigheter att själva få tycka till – precis i enlighet med vad som står i Barnkonventionen.

unicef.se/barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning om rörelse och folkhälsa

Forskning visar att eleverna mår bättre och att deras skolresultat förbättras när de är mer fysiskt aktiva under skoldagen.

Vikten av fysisk aktivitet bland barn och unga är väldokumenterad och en kunskapsgrund för RF:s projekt Rörelsesatsningen i skolan. Forskning visar att stillasittandet bland unga ökar. Färre barn och unga uppnår rekommendationerna kring fysisk aktivitet och rörelse. Fler barn och ungdomar upplever press och stress. Vi vet att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag.

Forskning bakom rörelsesatsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad