Kontakt

Jämställdhet

Ovanåkers kommun skrev under den europeiska jämställdhets­deklarationen CEMR (Council of European Municipalites and Regions) 2009. I och med att kommunen har undertecknat deklarationen, har kommunen lovat att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsdeklaration, CEMR

Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommunen direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt för kvinnor och män, flickor och pojkar. Enligt CEMR förbinder sig Ovanåkers kommun att verka för dessa grundprinciper:

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet
  • Flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
  • Jämlik representation i beslutprocessen är nödvändig
  • Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön
  • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter
  • Handlingsplaner och tillräcklig finansiering

I kommunens handlingsplan har man särskilt valt att fokusera på jämställdhets­integrering:

"Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet" (Källa: jamstall.nu Länk till annan webbplats.).

Under 2019 beslutade Kommunstyrelsen att handlingsplanen och det aktiva arbetet med att uppfylla deklarationen skulle fortsätta att att utgå från den femte principen; jämställdhetsintegrering. Med  anledning av det har en utbildning av kommunfullmäktige, nämnder/styrelser samt chefer genomförts under 2020. Utbildare var kommunens jämställdhetsstrateg och Kommunsekreteraren. De gav i uppdrag till samtliga nämnder att under 2020 identifiera områden/verksamheter relevant för verksamheten att belysa inom jämställdhetsområdet.

Projektets rapporter/utvärderingar:

Mer information:

Kontakt

HR-chef

Maria Kihlström
Tfn 0271-574 17
E-post maria.kihlstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad