Tobaksfria dagen 2023 -Vi behöver mat, inte tobak

Världshälsoorganisationen (WHO) har annonserat att årets tema för World No Tobacco Day den 31 maj är ”We need food, not tobacco”. Syftet är att öka medvetenheten om odlingsalternativ till tobak och uppmuntra samt skapa möjligheter för tobaksbönder att odla mer hållbara och näringsrika grödor. WHO vill även uppmärksamma hur tobaksindustrin bidrar till den globala matkrisen genom försök att förhindra insatser som syftar till att omvandla tobaksodling till mer hållbar odling.

Tobaksodling förvärrar matkrisen

Den globala matkrisen växer på grund av konflikter, klimatförändringar, och de ekonomiska samt sociala effekterna av COVID-19-pandemin. Strukturella orsaker såsom valet av gröda har också en påverkan, och odling av just tobak bidrar till större brist och osäkerhet kring mattillgångar. Nedan följer några exempel på hur tobaksodling försämrar möjligheter för matproduktion.

  • Runt om i världen omvandlas ungefär 3,5 miljoner hektar mark till tobaksodlingar varje år. Tobaksodling bidrar också till avskogning av 200 000 hektar årligen.
  • Tobaksodling kräver mycket resurser och användning av giftiga bekämpnings- samt gödningsmedel, vilket bidrar till markförstöring.
  • Mark som används till tobaksodling får en sämre kapacitet för odling av andra grödor, såsom mat, eftersom tobak utarmar jordens bördighet.
  • Jämfört med många andra jordbruksaktiviteter gör tobak större skada på ekosystemen genom att tobaksodlingar oftare drabbas av ökenspridning.

Vinsterna från tobaksodlingen kan aldrig kompensera för dess negativa effekter på hållbar matproduktion i låg- och medelinkomstländer. Det är därför brådskande att vidta politiska åtgärder för att minska tobaksodling och hjälpa bönder att ställa om till att odla andra grödor.

Stöd till alternativ försörjning

Tobaksindustrin framställer ofta sig själv som en förespråkare av tobaksbönders uppehälle och välbefinnande, men det är långt ifrån sanningen. Hanteringen av bekämpningsmedel och giftiga kemikalier i tobaksodlingen bidrar till stora hälsoproblem för bönder och deras familjer. Orättvisa avtal med tobaksföretag fångar bönder i fattigdom och leder till utnyttjande av barnarbete.

Nio av tio av de länder som odlar mest tobak i världen är låg- eller medelinkomstländer, varav fyra av dessa låginkomstländer lider av stor matbrist. Marken som används till tobaksodling skulle kunna användas mer effektivt för att bidra till uppfyllandet av det globala hållbarhetsmålet nummer två – ingen hunger.

Källa /A NON SMOKING GENERATION

Klimatförändringarnas påverkan på folkhälsa

Klimatförändringen påverkar människors hälsa. Effekterna på folkhälsan väntas öka både globalt och i Sverige, framför allt genom att förstärka redan befintliga risker och sårbarheter.

Mer om klimatförändringens påverkan på folkhälsa Länk till annan webbplats.

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål där särskilt mål 3 – God hälsa och välbefinnande – handlar om tobakens påverkan på hållbarheten.

Mer hur vi arbetar med dessa frågor: Agenda 2030 för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Stöd att sluta röka eller snusa

På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa och om tobak ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Besök 1177.se för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa:

Rökning och snusning (1177.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning.

Källa / Folkhälsomyndigheten

Har du frågor kontakta:

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad