Kontakt

Förvaring av avfall

Farligt avfall bör i första hand förvaras inomhus lagrat i täta och förslutna kärl. Vid utomhusförvaring bör avfallet vara lagrat i täta och förslutna kärl, invallat på tätt underlag, under tak och oåtkomligt för obehöriga.

Behållare ska vara märkta med uppgifter om innehållet. För brandfarliga vätskor gäller även Sprängämnesinspektionens bestämmelser – kontakta miljö- och byggkontoret för mer information.

Elavfall, utan isoleroljor, ska lagras på tät yta, inlåst under tak i avvaktan på bortforsling till återvinningscentral eller förbehandlare (godkänd mottagare).

Farligt avfall ska omhändertas på ett så bra sätt som möjligt för hälsan och miljön. Farligt avfall får till exempel inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall, utan ska lämnas i så "ren" form som möjligt för säkert omhändertagande och destruktion.

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad