Kontakt

Parkering, skyltning och torghandel

Parkering

Om du vill anlägga en parkeringsplats i anslutning till din verksamhet, kontakta tekniska kontoret, tfn 0271-570 00 (vx).

Skyltning

För att sätta upp en skylt eller ljusanordning krävs bygglov enligt plan- och bygglagen.

Skyltar ska dels anpassas till byggnadens krav från arkitektonisk synpunkt dels stämma in på den aktuella platsen. Skyltar ska inte heller skymma fasaddetaljer eller klä in hela fasadpartier. Särskilda restriktioner gäller för skyltar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Plan- och bygglagen ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Bedömningarna ska ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Vägverket ger tillstånd till väganvisning längs större vägar (deras vägnät).

Information om skyltning och när du behöver bygglov för det.

Torghandel

I Ovanåkers kommun kan du hyra plats för torghandel vid Södra torget i Edsbyn.
Information om vilka regler som gäller, vad det kostar och hur du hyr en plats.

Kontakt

Torghandel, uppställningsplatser

Klas-Åke Säll
E-post klas-ake.sall@ovanaker.se
Tfn 0271-570 64

Senast uppdaterad