Kontakt

Natur & vatten

För åtgärder som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller i vissa fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd.

Samråd

Av miljöbarken 12 kap. 6 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår att skyldighet att göra en anmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Anmälan för samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska göras till länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder, då anmälan i stället görs till skogsvårdsstyrelsen. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.

Samrådplikten kan t.ex. gälla:

 • Vägar och broar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • Husbehovstäkter
 • Ekonomi- och andra byggnader utanför område med detaljplan
 • Ledningar, luft- mark-, rör-
 • Sprängning, borrning, schaktning och markavtäckning
 • Uppläggning av massor, utfyllnad av mark
 • Rensning av vegetation i sjöar och vattendrag, rensning av diken
 • Organiserat friluftsliv
 • Tävlingar som berör känslig natur
 • Vandrings- och kanotleder
 • Master
 • Skyltar
 • Vindkraftverk under 125 kW
 • Golfbanor, skidbackar, campingplatser och dylikt.
 • Energiskogsodling
 • Avverkning av grova träd t.ex. i ängs- och betesmarker
 • Ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion 12 kap. 9 §

Kontakt

Tillsyn och tillstånd

Miljö- och byggförvaltningen
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad