Kontakt

Cisterner

Enligt miljöbalken ska alla cisterner som används för förvaring av dieselolja, eldningsolja och liknande med en flampunkt högre än 55°C, besiktigas regelbundet.

Anmälan

En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden innan du:

  • installerar en cistern på över 1 kubik eller
  • hanterar mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Anmälan ska göras i god tid, minst 4 veckor, innan installationen påbörjas eller hanteringen av den brandfarliga varan sker. Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av sprängämnesinspektionens regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.

Anmälan om installation av cistern Word, 51.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll

I samband med att en cistern installeras ska en installationskontroll göras. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen får tas i bruk.

Om en cistern med tillhörande ledningar har gått igenom en större reparation eller ändring t.ex. byte av innehåll eller flytt av stationär cistern ska en revisionskontroll göras. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen åter tas i bruk.

Intervallet för återkommande kontroll av cistern varierar mellan 3-12 år. Hur ofta cisternen ska kontrolleras beror bland annat på vilken typ av cistern det är, var den är placerad mm. Detta regleras av myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBSF 2018:3). Sedan 2011 står det alltid på cisternen när den ska kontrolleras nästa gång.

En kopia på kontrollrapporten ska skickas in till miljö- och byggavdelningen.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till miljö- och byggnämnden. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3 - 12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter m m.

Cistern som tas ur bruk

När cistern och dess rörledningar tas ur bruk ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym på över 1 m³.

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Detsamma gäller påfyllnings- och avluftningsrör, för att undvika påfyllning av misstag. Grundregeln är att cisterner som tas ur bruk ska tas bort helt.

Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall och lämnas till särskild mottagningsstation för sådant avfall.

Blankett för anmälan om att ta cistern ur bruk Pdf, 360.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem besiktigar cisterner?

Kontroller av cisterner måste utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av SWEDAC. De kontrollföretag som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner finns listade på SWEDAC:s hemsida www.swedac.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se

Kommunalförbundet Hälsingland

Tfn 0278-54 00 00 (vx)
Skicka e-post

Senast uppdaterad