Kontakt

Sprängämnesprekursorer

Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassificeras som sprängämnesprekursorer enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och förordningen om sprängämnesprekursorer (2014:880). Miljö- och byggförvaltningen har tillsynsansvaret över försäljning av sådana produkter.

Syftet

Lagen och förordningen syftar till att minska möjligheten för privatpersoner att kunna tillverka sprängämnen. De utgör svensk implementering av på EU-förordning 2019/1148 om saluförande och användning av sprängämnesprekursorer.

Vad är en sprängämnesprekursor

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. Produkter med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa, inneha och använda. Samma gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.

Omfattas du av tillsynen?

Produkter som innehåller ett eller flera av aktuella ämnen omfattas av särskilda krav. Kraven kan betyda restriktioner vid försäljning eller obligatorisk märkning av produkterna. Alla försäljare av sådana produkter omfattas av miljö- och byggförvaltningens tillsyn.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för tillsynen av sprängämnesprekursorer.

Tillsynen omfattar inte färdiga produkter, som pyrotekniska artiklar, eller receptbelagda läkemedel.

Begränsning vid försäljning till privatpersoner

Regler kring försäljning av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer varierar beroende på produkternas innehåll. Vissa produkter får inte säljas till privatpersoner utan enbart till yrkesverksamma med ett behov av produkten. Andra produkter omfattas av tillståndskrav. Privatpersoner behöver då uppvisa ett särskilt tillstånd för inköp av dessa produkter. Tillståndet utfärdas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Notera att MSB inte kan ge tillstånd till ämnen eller halter som är förbjudna för enskilda.

Det är försäljarens uppgift att känna till vilka produkter som omfattas av förbud eller begränsningar vid försäljning.

Privatpersoner och andra enskilda omfattas av förbud eller krav på tillstånd för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

För enskilda krävs tillstånd för produkter som innehåller följande ämnen:

  • mer än 16 viktprocent nitrometan
  • mer än 15 viktprocent svavelsyra
  • mer än 12 viktprocent väteperoxid
  • mer än 3 viktprocent salpetersyra

För enskilda gäller förbud för produkter som innehåller följande ämnen:

  • mer än 45,7 viktprocent amoniumnitrat
  • mer än 40 viktprocent natrium- eller kaliumklorat
  • mer än 40 viktprocent natrium- eller kaliumperklorat
  • mer än 40 viktprocent svavelsyra
  • mer än 35 viktprocent väteperoxid
  • mer än 10 viktprocent salpetersyra

Märkningskrav

Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer ska vara märkta. Märkningen syftar till att informera privatpersoner om begränsningar som produkterna omfattas av.

Det är försäljaren som är ansvarig för att produkterna är korrekt märkta.

Rapporteringskrav

Försäljare av produkter som innehåller vissa ämnen ska rapportera misstänkta transaktioner samt betydande stölder och försvinnanden av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer till polisen. Det går bra att rapportera på telefonnummer 114 14 eller via e-post till prekursor@polisen.se

Mer information

Kontakt

Tillsyn och tillstånd

Miljö- och byggförvaltningen
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad