Kontakt

Kyltorn

Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till miljö- och byggnämnden, enligt en ny bestämmelse, som börjar gälla den 1 februari 2024.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbar.

Risk för Legionella

Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn. Legionellabakterier förekommer i vattenledningar och kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier, till exempel i duschar och bubbelpooler där det finns risk för bildning av vattenaerosoler. Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår och att många människor kan smittas. Legionellarisken är ett av skälen till att anmälningsplikt införs. Genom rätt skötsel minskar risken och genom att få mer information om de kyltorn som finns i kommunen underlättas även smittspårning vid ett potentiellt utbrott.

Kyltorn blir anmälningspliktiga

Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller att använda ett kyltorn. Om du redan har anmält ett kyltorn behöver du inte anmäla samma kyltorn igen. Du behöver inte heller anmäla kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kyltorn påbörjade efter den 1 februari 2024
Dessa ska anmälas senast den 31 juli 2024. Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du inte uppföra eller använda det förrän tidigast 6 veckor efter anmälan.

Kyltorn påbörjade före den 1 februari 2024
Dessa ska anmälas senast den 31 december 2024.

Anmäl till miljö- och byggförvaltningen
Du ska lämna anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du gör detta enklast via kommunens
e-tjänst. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas och måste innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift
Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Du behöver ha en skriftlig egenkontroll

Verksamheter som har kyltorn eller anläggningar (ex. skrubber) som kan avge aerosoler till omgivningen måste ha säkra rutiner för kontroll och skötsel. Eftersom verksamhet med kyltorn är anmälningspliktig ska det finnas ett egenkontrollprogram. Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska egenkontrollen innehålla:

  • Rutiner (5 §) : Rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen, samt dokumentation av utförd kontroll och skötsel. Rutiner för åtgärder vid avvikelser i anläggningen. Det ska även finnas säkerhetsföreskrifter för personal som arbetar med anläggningen, det är viktigt att säkerställa att personalen har den kunskap som krävs för att utföra arbetet.

  • Undersökningar och anmälan om driftstörning (6 §): Fastighetsägare eller verksamhetsutövare är skyldiga att snarast informera tillsynsmyndigheten (bygg och miljöförvaltningen) om någon driftstörning eller annat inträffar som innebär risk för spridning av Legionella. Ett sätt för verksamheten att följa upp arbetet med sin egenkontroll kan vara att utföra regelbunden provtagning av Legionella i anläggningen.

  • Ansvarsfördelning (4 §): Det ska tydligt framgå hur ansvaret för de uppgifter som finns inom egenkontrollen är fördelat inom verksamheten.

  • Kemikalieförteckning (7 §): Verksamheten ska upprätta en förteckning över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggförvaltningen så fort som möjligt.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen
Tfn: 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad