Kontakt

Bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel menar man en produkt eller en organism som är avsedd eller särskilt framställd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skapar problem för människors hälsa eller skadar egendom. Det är alltså den avsedda användningen som avgör om något är ett bekämpningsmedel.

Anmälan eller tillstånd krävs för viss spridning

För hantering av bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Bland annat krävs anmälan för att få sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus på idrottsanläggningar, banvallar och områden som är större än 1 000 kubikmeter och där allmänheten får färdas fritt (undantag för åkermark).

Tillstånd till spridning krävs på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till skolor, förskolor eller allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt samt vid planerings- och anläggningsarbeten.

Anmälan och tillståndsansökan görs skriftligen till:

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn.

Blankett hittar du här. Pdf, 404.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och indelas i tre olika klasser:

  • Klass 1L, 1 So eller 1 ASS (endast yrkesmässig användning med krav på särskilt tillstånd)
  • Klass 2L (endast yrkesmässig användning med krav på särskild utbildning)
  • Klass 2 (endast yrkesmässig användning)
  • Klass 3 (får användas av var och en utan särskilda krav på utbildning eller tillstånd)

Bekämpningsmedelsavfall

Kemiska produkter som blivit gamla och emballage med rester av bekämpningsmedel ska hanteras som farligt avfall. Privata användare lämnar sitt farliga avfall till någon av återvinningsstationerna. Yrkesmässiga användare kan få sitt farliga avfall hämtat av någon godkänd entreprenör.

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad