Kontakt

Tillsynsavgifter

Enligt miljöbalkens grundläggande principer är det den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar, som ska betala de kostnader som uppstår av den prövning och tillsyn som krävs för att skydda människor och miljön. Samma princip gäller för livsmedelsverksamheter. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, i stället för att bekostas med skattemedel.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om storleken på avgifter och timtaxor för den kontroll som miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet utför. Alla anmälningspliktiga och registrerade verksamheter betalar varje år en avgift. Avgiftens storlek är olika för olika verksamheter. Större verksamheter, som till exempel tillståndspliktiga verksamheter, betalar mer än till exempel anmälningspliktiga verksamheter.

Avgiften tas ut för att miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd har kostnader för att göra tillsyn. Tillsynen innebär att inspektörer på miljö-och byggförvaltningen genomför kontroller. Detta för att granska efterlevnaden av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt utöva andra uppgifter av förebyggande och stödjande karaktär. Tillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter. Miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet har inget vinstsyfte. Intäkterna ska täcka kostnaderna för handläggning av tillsynsverksamheten.

Att du som företagare/fastighetsägare betalar en årsavgift innebär inte att miljö- och byggförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år. Om du till exempel har ett tillsynsintervall på tre år och betalar för en timme tillsyn om året så kommer du få tre timmars tillsyn vart tredje år.

I årsavgiften ingår den sammanlagda tid som inspektören har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, rådgivning, hantering av miljörapporter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller, beredning och rapportskrivning.

Den årliga avgiften faktureras separat i början av varje nytt kalenderår. Det kan också hända att om en verksamhet har en eller flera avvikelser vid en inspektion, kan uppföljning krävas. Vid dessa tillfällen kan miljö- och byggnämnden ta ut en kompletterande avgift för den ytterligare tillsyn som behöver genomföras för att avvikelserna ska åtgärdas.

Timdebiteringen är för närvarande enligt gällande taxa 840 kronor per timme (2020). Timavgiften är beslutad av kommunfullmäktige och indexreglerad, det vill säga kan räknas upp årligen.

Kontakt

Miljö- och byggchef

Mattias Bergström
0271-570 37
mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad