Kontakt

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljö- och byggförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. På den här sidan hittar du information om avgifter.

Avgiften betalas för varje kalenderår

Varje år betalar du en avgift för miljö- och byggförvaltningens kontroll av din livsmedelsverksamhet. Hur stor din årliga avgift blir beror på hur mycket kontroll din verksamhet behöver. Det beror i sin tur på vilken riskklassning den har.

När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat till oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Avgiften ska betalas från och med det år då verksamheten startas. Det är den som äger verksamheten den 1 januari som ska betala avgiften för det år som fakturan gäller. Detta gäller även om du säljer eller stänger verksamheten under året. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar den nya avgiften att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

Att du som företagare betalar en årlig tillsynsavgift innebär inte alltid att miljö- och byggförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte alltid motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år. Om du till exempel har ett tillsynsintervall på 4 år och betalar för en timmes tillsyn om året så kommer du få fyra timmars tillsynstid vart fjärde år. I tillsynstiden räknas den sammanlagda tid som inspektören använder för inläsning och förberedelser, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, rådgivning och informationsutskick, inspektioner, revisioner, provtagning, beredning inför nämnd samt efterarbete och rapportskrivning.

Om verksamheten vid flera kontroller i följd visat på att man har god kännedom om gällande lagstiftning, god ordning och säkra arbetssätt görs en bedömning ifall kontrolltiden kan minskas.

Så mycket kostar det

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om hur kontrollbehov och avgift beräknas. Livsmedelsverkets riskklassningsmodell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timtaxa vid tillsyn är för närvarande 840 kr/timme. Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader.

Betydande ändringar av verksamheten

Om du har en befintlig verksamhet och gör större förändringar i t.ex. utbud, hanterade råvaror eller antal serverade portioner kan en revidering av riskklassningen behöva göras. Miljö- och byggförvaltningen ska alltid informeras om det sker väsentliga förändringar av en livsmedelsverksamhet.

Meddela om verksamheten upphör

Kom ihåg att meddela miljö- och byggförvaltningen om din verksamhet ändras eller upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Avgift för extra kontroll

Om vi på grund av brister i verksamheten måste lägga ner mer tid än planerat och göra uppföljande kontroller av ett företag så tar vi ut avgift för den nedlagda tiden. Dessutom får du betala kostnaden för eventuell provtagning.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se 

Senast uppdaterad