Kontakt

Förorenad mark

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment (avlagring, bottensats), som är förorenat och vars halter påtagligt överskrider den lokala/regionala bakgrundshalten. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i deponier, byggnader och andra anläggningar

Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar under lång tid om vi inte gör någonting åt det. Föroreningarna sprids ofta vidare till vattendrag och grundvatten. Många föroreningar påverkar människan eller miljön på lång sikt, men även akuta effekter kan förekomma. Vi människor utsätts för föroreningar på många olika sätt exempelvis genom damning, direkt intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor, intag av mat och dricksvatten med mera. Spridningen är ofta långsam och påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska förlopp. Föroreningar som legat ganska stilla kan även påverkas och spridas av mänskliga aktiviteter såsom exempelvis schaktning (nödvändig lossgöring och borttagning av eller förflyttning av jord eller berg).

Om en förorening upptäcks ska miljöavdelningen snarast underrättas oavsett om området tidigare ansetts förorenat. Efterbehandling (sanering = åtgärd för att avlägsna farligt ämne från miljö) av ett område är anmälningspliktigt, enligt miljöbalken. Fyll i anmälningsblanketten här. Pdf, 607.6 kB.

Ansvarig för undersökningar och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen, i andra hand fastighetsägaren.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn: 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Räddningstjänsten

Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn
Tfn 0278-54 00 00 (vx)
E-post info@kfhalsingland.se

Senast uppdaterad