Kontakt

Lantbrukets djur

Bestämmelser för hållande av lantbrukets djur finns i:

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)
  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur djur ska hållas och skötas. I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket, L 100, finns mer detaljerade regler.

De allmänna råden innehåller anvisningar om hur en djurhållare lämpligen bör förfara i vissa situationer för att uppfylla en viss bestämmelse. Andra förfaringssätt kan dock godtas om rådets syfte ändå uppnås.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle
Tfn: 010-225 10 00
Skicka e-post

Senast uppdaterad