Kontakt

Bassängbad

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljö- och byggförvaltningen som är tillsynsmyndighet. Med bassängbad menas en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter, t.ex. bassänger, bubbelpooler, badtunnor m.m.

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många. Bassänger som används av en person i taget och där allt vatten töms ut efteråt behöver inte anmälas, exempelvis badkar som finns på hotell och särskilda boenden.

Anmälan ska göras till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk. På kommunens hemsida finns en e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för anmälan alt. blankett om du inte har e-legitimation. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet och redovisa hur ni tänkt göra - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

När vi har granskat din anmälan utför vi ett platsbesök på anläggningen för att titta på lokalerna. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder alt. med vissa försiktighetsmått.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan enligt den taxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet innan verksamheten sätter igång, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Efter att verksamheten anmälts till oss gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett separat beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan.

Bra rutiner förhindrar hälsorisker

En väl fungerande egenkontroll ger förutsättningar för att upptäcka fel, dåligt fungerande rutiner
eller andra brister, innan de orsakat besvär eller negativa hälsoeffekter för de badande.
Egenkontrollen behöver anpassas till verksamheten och ses som ett ständigt pågående arbete.

Rutiner och provtagningsresultat ska dokumenteras och vara känd av personalen.

Exempel på rutiner som behöver ingå i egenkontrollen är:

 • övervakning av desinfektionsmedlets effekt.
 • provtagning för laboratorieanalys av bassängvattnet.
 • övervakning av luftkvaliteten i inomhusbad.
 • dosering av desinfektionsmedel.
 • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerade kemiska produkter.
 • att reningsanläggningens kapacitet inte överskrids.
 • städning och rengöring av bassänger och övriga utrymmen.
 • skötsel och underhåll av lokaler, reningsanläggning och ventilationsanläggning.
 • hygienregler för badande och besökare.
 • åtgärder vid föroreningar i bassängvattnet, exempelvis fekala föroreningar.
 • hantering av driftstörningar eller liknande händelser, där det framgår vilka driftstörningar som ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.
 • hantering av klagomål från badande och besökare.

Egenkontrollen bör också innehålla en dokumenterad teknisk beskrivning av badanläggningen inklusive reningsanläggningen.

Mer information om vad som gäller för bassängbad kan hittas på Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, förändras eller utökas, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten behöver du meddela detta till miljöförvaltningen så fort som möjligt.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad