Kontakt

Köldmedier

Köldmedier är ett ämne som används i frysar, kylar och luftkonditionerings-anläggningar samt i värmepumpar för att ta upp och ge värmeenergi. Det finns bestämmelser som begränsar användningen av köldmedier då det bryter ned ozonskiktet. 

Anmäl och rapportera användning av köldmedier

Alla verksamheter som har kyl- och frysanläggningar med en sammanlagd köldmediemängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Anläggningarna ska kontrolleras varje år och en rapport av årskontrollen ska lämnas till miljö- och byggförvaltningen före den 31 mars efterföljande år.

Det är anläggningens ägare som ansvarar för kontrollen. Man måste anlita ett företag som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Vilka ämnen berörs? Förordningen (SFS 2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet gäller klorfluorkarboner, förkortade CFC, och klorfluorkolväten, HCFC, samt andra ämnen, som inte används som köldmedier. För de klorfria fluorkarbonerna, HFC, finns en särskild förordning (SFS 1995:555) med betydligt mindre krav på användaren, eftersom dessa ämnen inte bedöms skada ozonskiktet. Eftersom de flesta människor inte är vana vid kemiska beteckningar, används ett kodsystem med bokstaven R åtföljd av siffror och ibland någon bokstav för att skilja ämnena åt. Man ska kunna utläsa vilket köldmedium ett aggregat innehåller genom att leta efter R-numret på en liten skylt.

Miljösanktionsavgifter

Verksamhetsutövare som inte kontrollerar anläggningen eller inte lämnar en årsrapport eller om rapporten kommer för sent till miljö- och byggförvaltningen, kan få betala en miljösanktionsavgift på mellan 5 000 kr och 10 000 kr.

För att hitta ett företag i ditt område, gå in på swedac Länk till annan webbplats. eller kontakta miljö- och byggavdelningen.

F-gasförordningen

Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen i kraft. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Reglerna gäller dig som arbetar med yrkesmässig verksamhet och har kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepump installerad i lokalerna.

Information om f-gasförordningen. Pdf, 590.9 kB.

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad