Kontakt

Vattenverksamhet

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och rivning av vattenanläggningar, fyllning, pålning, grävning, rensning, muddring, markavvattning och bortledande eller tillförsel av vatten. Vattenanläggning är en anläggning som tillkommit genom en vattenverksamhet, t.ex. dammar, broar, fisktrappor, bryggor, pirar.

Det krävs normalt tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. 9 § miljöbalken).

Från och med den 15 maj 2007 införs anmälningsplikt av vattenverksamhet. Det innebär att vissa mindre vattenverksamheter måste anmälas innan de får påbörjas.

Kontakt

Tillsyn och tillstånd

Miljö- och byggförvaltningen
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad