Kontakt

SFI - Svenska för invandrare

Här får du information om SFI och hur kursplanen ser ut.

Svenska för invandrare (SFI) består av fyra kurser fördelade på tre olika studievägar. Kartläggning och personlig studieplan påbörjas tillsammans med deltagaren före utbildningens start och då avgörs vilka kurser inom de olika studievägarna som ska studeras. SFI kan kombineras med annan verksamhet, andra studier eller arbete/praktik. Betyg ges efter varje avklarad kurs. Undervisningen är gratis.

Utbildningens olika syften

  • Ge grundläggande kunskaper i svenska språket utifrån egna förutsättningar och personliga mål.
  • Ge kunskap om och förståelse av det svenska samhällets organisation och dess grundläggande värderingar.
  • Ge information och vägledning som gör det möjligt för deltagarna att planera fortsatt utbildning och lärande i samhälls- och arbetsliv.
  • Underlätta och påskynda ett aktivt deltagande i det svenska samhället.

Utbildningens uppbyggnad - individen i centrum

Svenskundervisning för invandrare vänder sig till elever som har olika studiemål och som kan vara olika vad gäller utbildningsbakgrund, livs- och yrkeserfarenheter och ålder. Utgångspunkter för utbildningen är elevernas olika modersmål, övriga språkkunskaper, yrkeserfarenheter, utbildningsbakgrund samt deras intressen och behov.

Utbildningen innehåller fyra kurser, A, B, C och D fördelade på tre olika studievägar SFI 1, SFI 2 och SFI 3. Genom detta uppnås större flexibilitet och hänsyn tas till elevernas olika bakgrund, förutsättningar och behov.

I de olika kurserna utvecklas successivt

  • förmågan att våga och kunna kommunicera på svenska i tal och skrift i vardags-, samhälls- och arbetsliv,
  • förmågan att använda olika strategier för att lära sig svenska och för att kunna planera och ta ansvar för sitt fortsatta lärande,
  • förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan den egna kulturen, egna kulturella erfarenheter, och kulturer eleven möter i Sverige,
  • kunskaper om demokratiska principer, om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Kontakt

Tf rektor

Åke Lind
E-post ake.lind@ovanaker.se
Tfn 0271-571 49
Mobil: 070-191 34 98

Senast uppdaterad