Kontakt

Samverkan Gävleborg 2022

Ovanåkers kommun deltar i projektet Samverkan Gävleborg 2022 som medfinansieras av Europeiska Unionen genom Asyl-, migration- och integrationsfonden.

Målet är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län.

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan aktörer, utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället.

Genom ett förändrat arbetssätt lokalt kommer projektet kunna bidra till minskad väntetid för målgruppen, att fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

Parterna i projektet kommer bidra till målet genom att arbeta med individen i fokus. Kommunerna kommer, i egna aktivitetsplaner, identifiera hur de kan utveckla arbetet lokalt. RF-SISU kommer bidra till att målgruppen för att öva på svenska, få kunskaper om hälsa och föreningsliv samt kunna bygga upp nätverk. Högskolan kommer bidra till ett fortsatta lärandet, om insatser som bidrar till integrationen med fokus på individuella anpassningar.

Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 som drevs av Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle och initierades av partnerskapet Integration Gävleborg.

I det EU-finansierade projektet Samverkan Gävleborg 2022 är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare.

Projektet pågår mellan 1 november 2022 till 31 oktober 2026.

Projektets olika faser

Projektet genomförs i olika faser; inledningsfas, genomförandefas och avslutningsfas. Inledningsfasen fokuserar på att lägga upp strukturer och rutiner för hur projektet ska genomföras och ta fram aktivitetslistor för arbetet hos respektive projektparter.

Under genomförandefasen kommer projektet att testa olika arbetssätt och metoder för att arbeta med individen i fokus och främja integrationen av tredjelandsmedborgare.

Genomförandeprocessen har delats upp i tre delar, pilot 1, 2 och full skala innan avslutningsfasen. Kommunerna kommer under pilot 1 kunna testa metoder och arbetssätt och inför pilot 2 utvärdera, förbättra och besluta om de vill fortsätta utveckla arbetsmetoden/ implementera arbetsmetod som testats i en annan kommun. I fullskala är målsättningen att kommunerna har implementerat fler arbetsmetoder från varandra som testas under projektet för överlämning till linjeverksamhet vid projektets avslut.

Projektet genomförs i olika faser; inledningsfas, genomförandefas och avslutningsfas.

Projektet genomförs i olika faser; inledningsfas, genomförandefas och avslutningsfas.

 

Tomas Larsson
Tomas Larsson

Kontakt

Delprojektledare

Khaled Zouroum
E-post Khaled.zouroum@ovanaker.se

Senast uppdaterad