Kontakt

Bidrag till föreningar och studieförbund

Här hittar du information om olika bidrag som kan ges till föreningar och organisationer.

Om bidragen

Målsättningen med kommunens bidragsgivning till föreningslivet är att stimulera samhällsengagemang samt stärka demokrati och samhällsmiljö. Barn och unga ska ha ett fritt och allsidigt val av aktiviteter och är en prioriterad målgrupp.

 • Föreningar som får kommunala bidrag ska bedriva ett förebyggande arbete kring ANDTS-frågorna (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel).
 • Föreningar som får kommunala bidrag ska vara registrerade i Ovanåkers kommuns föreningsregister och ansvara för att uppgifterna där är uppdaterade.
 • Föreningar som får kommunala bidrag har skyldighet att medge Ovanåkers kommun och dess revisorer rätt att ta del av föreningens räkenskaper.
 • Bidrag för samma verksamhet kan endast betalas ut från en kommunal nämnd.
 • Ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar och stödföreningar (supporterklubbar m. f.) kan inte få kommunala föreningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Kommunalt bidrag kan betalas ut till förening med egen verksamhet i Ovanåkers kommun och som uppfyller följande villkor:

 • Föreningen har antagna stadgar, vald styrelse och ett namn.
 • Föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar.
 • Arbetsinsatserna ska huvudsakligen utföras av medlemmarna på frivillig väg.
 • Föreningen inte främjar medlemmars ekonomiska intressen.
 • Föreningen ska ha minst tio aktivt betalade medlemmar.
 • Merparten av medlemmarna ska vara bosatta i Ovanåkers kommun.
 • Föreningar som inte uppfyller ovanstående krav, kan få bidrag efter politisk prövning, från fall till fall, efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen arbetar med inom kommunen.

Bidrag

Aktivitetsbidrag

Kommunalt verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar med egen verksamhet i Ovanåkers kommun som uppfyller vissa villkor.

Anläggningsbidrag

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar eller lokaler som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen eller föreningen.

Kulturföreningsbidrag

Det finns två olika bidrag som en kulturförening kan söka. Dels ett årligt bidrag som heter Bidrag till kulturföreningar, dels ett bidrag för enskilda arrangemang som heter Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter och/eller arrangemang.

Sponsring av evenemang

Du kan ansöka om sponsring för alla typer av evenemang som anordnas i Ovanåkers kommun. Mindre evenemang kan få 5 000 kr och större nationella evenemang kan få 10 000 kr.

Tillfälligt kulturellt arrangemangsbidrag

Bidrag kan ges till offentliga litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar m.m.

Tillfälligt övrigt arrangemangsbidrag

Vill din förening anordna något tillfälligt?

Utbildningsbidrag

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Då kan ni söka statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad