Kontakt

Kalla till årsmöte

Här finner du nödvändig information för att kalla och hålla årligt återkommande årsmöten.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla medlemmar får vara med och fatta beslut om hur föreningen ska drivas. Årsmöte hålls minst en gång per år. Föreningens stadgar bör ange när årsmötet ska hållas. Årsmötet beslutar bland annat om tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer, medlemsavgifter, föreningens organisation, ändring av stadgar samt hur årets vinst ska användas i föreningen m.m. Ett årsmöte kan också besluta om upplösning av föreningen.

Kallelse

Styrelsen kallar till årsmötet i god tid i enlighet med föreningens stadgar. Vanligtvis ska kallelse och årsmöteshandlingar vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före utsatt årsmöte. Kallelsen kan ske antingen genom en tidningsannons som når merparten av medlemmarna eller genom post till samtliga medlemmar. I kallelsen ska det framgå vilken förening det handlar om, var och när mötet är samt var och hur man kan hämta årsmöteshandlingar.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna bör vara klara i god tid innan årsmötet. Årsmöteshandlingar kan skickas med i kallelsen eller skickas ut till medlemmar på begäran. Årsmöteshandlingarna består av dagordning för årsmötet, valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt budget och verksamhetsplan för kommande år. Ska föreningens stadgar ändras är det god sed att bifoga både förslag på ändringar samt föreningens stadgar som gäller.

Dagordning

Här är förslag på nödvändiga punkter som bör behandlas på årsmötet:

 • Mötet öppnas
 • Mötet är stadgeenligt utlyst
 • Dagordningen fastställs
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare och tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och godkänns
 • Styrelsens ekonomiska berättelse läses upp och godkänns
 • Revisionsberättelsen läses upp och godkänns
 • Beviljande av ansvarsfrihet
 • Kommande års verksamhetsplan och budget läses upp och godkänns
 • Val av föreningsordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Medlemsavgifterna bestäms
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Finns det andra punkter som ska behandlas på årsmötet enligt föreningens stadgar bör dessa givetvis ingå liksom anmälda ärenden från medlemmar.

Protokoll

I årsmötesprotokollet bör det framgå med namn och efternamn vilka som valts till olika poster och uppdrag. Likaså bör en närvaroförteckning bifogas samt var och när mötet hållits. Samtliga årsmöteshandlingar bifogas alltid årsmötesprotokollet. Det är viktigt att protokollföraren hinner anteckna allt för att kunna skriva ett korrekt protokoll. Årsmötesprotokollet är inte giltigt förrän justerare och ordförande godkänt protokollet i sin helhet med sina underskrifter.

Extra årsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när föreningens styrelse tycker det behövs, när en revisor begär det eller när minst en tiondel av medlemmarna begär det. Vid ett extra årsmöte är det bara de ärenden som är anledningen till mötet som ska behandlas. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som ett vanligt årsmöte.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad