Kontakt

Styrelsens uppgifter

Här får du en beskrivning på de olika posterna i en styrelse och dess vanligaste funktioner.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen i en förening har till uppgift att se till att de beslut som föreningsmötena fattar också genomförs, ansvara för administration, ekonomi och förbereda de frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte.

Medlemsmötena tar sedan ställning till alla frågor som har stor betydelse för föreningen, t. ex. planeringen av verksamheten (i den ingår även föreningens ekonomi). Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan t. ex. ingå avtal och vara part inför domstol.

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden. I varje styrelse ska det finnas en ordförande, sekreterare och kassör.

Ordförandens uppgifter

 • Samordnar styrelsens arbete
 • Är mötesledare vid styrelsemötena
 • Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs
 • Är ofta föreningens firmatecknare
 • Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.

Sekreterarens uppgift

 • Har hand om föreningens post
 • Skriver styrelsens protokoll
 • Har hand om föreningens arkiv
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten.

Kassörens uppgift

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet
 • Ansvarar för föreningens bokföring
 • Sköter föreningens medlemsregister
 • Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

Revisorernas arbete

 • Revisorerna har ansvar för kontrollen inom föreningen. Det är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.
 • Revisorerna har till uppgift att granska att styrelsen följer föreningens stadgar, medlemsmötenas beslut och att räkenskaperna och bokföringen fungerar.
 • Kontrollera att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar.
 • Summorna på kvittona skrivs in rätt i kassaboken. Kassören gör ett bokslut och att de ekonomiska rapporterna är korrekta.
 • Att föreningen inte bryter mot samhällets olika lagar och regler.
 • Revisorerna ska lämna en skriftlig rapport om sin granskning av föreningen till årsmötet.

Rapporterna kallas för revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skriver revisorerna in om det finns något att invända mot styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller inte (bevilja ansvarsfrihet).

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad