Kontakt

Första styrelsemötet

När det på bildandemötet har bestämts vem som är föreningens ordförande kallar denne de övriga styrelsemedlemmarna till ett första styrelsemöte.

Här fördelas arbetsuppgifter och ansvarsområden sinsemellan samt beslutas det om firmatecknare om detta inte regleras i föreningens stadgar. En närmare beskrivning och förklaring av de olika förtroendeuppdragen (rollerna) i föreningsstyrelsen hittar du under styrelsens uppgifter.

Förslag på en dagordningen

  • Mötet öppnas
  • Dagordningen fastställs
  • Val av justerare
  • Val av viceordförande
  • Val av sekreterare
  • Val av kassör
  • Beslut om firmatecknare
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

Givetvis kan mötet behandla och besluta om andra angelägna punkter som exempelvis utseende av kommittéer (arbetsgrupper) och fördelning av andra ansvarsområden.

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Enhetschef

Anna Hansson
Tfn: 0271-573 37
E-post anna.hansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad