Kontakt

Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter

Fyll i formuläret för att begära utdrag av, rätta eller radera personuppgifter som rör dig.

När vi har mottagit din begäran skickar vi en förifylld blankett till din folkbokföringsadress. Den blanketten ska skrivas under av dig och lämnas till oss. Därefter lämnar vi ett svar till dig. Om mer än två begäranden görs inom loppet av ett år kommer en rimlig avgift att tas ut för att täcka de administrativa kostnaderna.

Om din begäran nekas

Nekande av din begäran kan överklagas till Förvaltningsrätten. Om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Eventuella utdrag av dina personuppgifter skickas via rekommenderad post eller kan hämtas ut på kommunhuset i Edsbyn efter att du har visat giltig legitimation.

Begäran om personuppgiftsåtgärd

Hur vill du få ditt svar? * (obligatorisk)
Hur vill du få ditt svar?*Om du väljer att få svaret skickat till din e-postadress levereras svaret i en fil som är krypterad med lösenordsskydd. Lösenordet skickas med post till din folkbokföringsadress.
Åtgärden avser begäran om… * (obligatorisk)
Åtgärden avser begäran om…
Det finns ett antal undantag till dessa rättigheter. Undantagen kan hittas bland annat inom artikel 15-18 i dataskyddsförordningen.
Min begäran avser följande verksamheter…
Min begäran avser följande verksamheter…
Vid begäran om rättelse, radering och begränsning behöver vi mer information för att kunna handlägga begäran. Skriv så utförligt du kan vad begäran gäller här. Det går också bra att bifoga bilagor.

Spamskydd * (obligatorisk)
Information om behandling av personuppgifter
Ovanåkers kommun (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din begäran. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e. Personuppgifter i begäran gallras efter 1 år. Dina uppgifter delas med andra aktörer när det krävs enligt dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att förvaras i kommunens dokumenthanteringssystem, vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Läs mer på www.ovanaker.se/personuppgifter

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen - GDPR

Rätt till utdrag (artikel 15). Den registrerade har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter om honom eller henne som kommunen behandlar. Detta utdrag ska innehålla; ändamålen med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas, vilka organisationer som har tagit del av personuppgifterna och hur länge de avses att behandlas. Se artikel 23 för undantag.

Utdraget ska utföras kostnadsfritt. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för våra administrativa kostnader. Om den registrerade skickar begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas elektroniskt om den registrerade inte begär något annat.

Rätt till rättelse (artikel 16). Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätt till radering eller "rätten att bli bortglömd" (artikel 17). Den registrerade ska under vissa omständigheter (se artikel 17 § 1a-f) ha rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade (se artikel 17 §3 och artikel 23 för undantag).
Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och är skyldig att radera dem, ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, kopior eller avtryck av bilder av dessa personuppgifter (se artikel 17 §2 för undantag).

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18). Den registrerade har under vissa omständigheter (se artikel 18 §§1-2) rätt att kräva att behandlingen av deras personuppgifter begränsas (se artikel 23 för undantag). Den registrerade som har fått behandlingen begränsad ska underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad