Historik

Det börjar med Alfta socken. Den första kyrkan byggdes troligen på 1100-talet. År 1312 nämns för första gången en kyrkoherde Johannes i ett testamente. Tätorten Alftas betydelse framgår av att där t.ex funnits tingsrätt. På en karta som trycktes i Tyskland 1536 är Alfta och Tuna de enda angivna orterna i nuvarande Hälsingland.

Edsbyn, som nu är centralort i kommunen, finns nämnt i en bondeförteckning 1276. Under 1500-talet växte byn kraftigt, från 14 till 24 självägande bönder på ca 50 år. De önskade då att få bygga ett kapell för att minska restiden till gudstjänsterna. Kyrkoherden i Alfta försökte hindra detta, men 1621-1622 uppfördes det första kapellet i Ovanåker - lite närmare Alfta än edsbybönderna ville. Efter några år anställdes egen präst. År 1639 medgav drottning Christina frigörelse från Alfta och bildande av egen socken.

År 1725 fann man järn i Gymåsberget och året efter fick bergsrådet Anders Svab tillstånd att anlägga masugn och stångjärnshammare vid Selmån. Det är början till nuvarande Voxnabruk. Ett kapell byggdes 1759 och 1775 blev Voxna egen församling.

Kommunsammanläggningarna 1952 och 1977 har medfört att nuvarande Ovanåkers kommun omfattar i stort sett samma areal som den ursprungliga Alfta socken. Cirkeln är sluten.

Den 1 januari 1974 slogs Alfta kommun ihop med Bollnäs kommun, men bara tre år senare, den 1 januari 1977, bröts Alfta kommun ut och slogs istället ihop med Ovanåkers kommun.

Kommunvapnet

Strax norr om Edsbyn finns sjön Vägnan vars utlopp i Voxnan nästan aldrig fryser igen. Därför brukar svanarna hålla till där under vintrarna. Sjön Sessman som ligger nordväst om Edsbyn är också populärt bland svanar och sjön har därför kallats för Svanvaken. Detta rika fågelliv har inspirerat till Ovanåkers kommuns kommunvapen som är en svan.

Beskrivning: I rött fält en sångsvan av silver med näbb av guld, simmande över en av vågskuror bildad sänkt bjälke och ovan till vänster åtföljd av en öppen krona, båda av guld.

Visste du att kommunvapnet en gång i tiden föreställde en knölsvan, eller att svanen på förslag från riksarkivet skulle ha kronan runt halsen? Läs historien om kommunvapnets utformning.

Vad är en kommun?

Ordet kommun betyder gemensam, allmän, offentlig. Redan under förkristen tid när all jord var allmän egendom bildades häralder för förvaltningen.

Under medeltiden kom socknarna för att 1862 ersättas av kommunerna. Syftet var att ansvara för de väsentligaste samhällsuppgifterna som berör individens dagliga liv. År 1862 kom också beskattnings- och avgiftsrätten.

År 1948 kom kommunallagsreformen och kommunernas uppgift utökades till att "vårda sina angelägenheter". Huvudlinjen var att decentralisera från staten till kommunerna. Hela tiden har det varit en utveckling mot att slå samman mindre socknar/kommuner till större. Detta behov blev större i samband med industrialiseringen, när människor i arbetsför ålder flyttade från mindre till större orter. De som blev kvar klarade inte att tillhandahålla äldreomsorg och skola eftersom skatteunderlaget inte räckte till.

År 1973 kom lagstiftningen om kommunsammanslagning.

Senast uppdaterad